ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Τελευταία ενημέρωση 16/05/2020

 Το Πυροσβεστικό Σώμα ιδρύθηκε  με τον Νόμο  , Περι διοργανώσεως Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εν τω Κράτει,  Ν.4661 (ΦΕΚ-Α 153 της 12-3-1930 ) Στο άρθρο 1 αναφέρεται :

 
Προς κατάσβεσιν των πυρκαιών , λήψιν και επιβολήν προληπτικών μέτρων κατά του εκ της επεκτάσεως αυτών κινδύνου και παροχήν βοηθείας προς διάσωσιν των εκ πυρκαιάς κινδυνευόντων , συγκροτείται Πυροσβεστικόν Σώμ (Π.Σ.)υπαγόμενον εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα του Υπουργείου των Εσωτερικών . Πατήστε εδώ   Ν.4661 (ΦΕΚ-Α 153 της 12-3-1930 )