9.ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ-Α 68 της 20-3-2020 στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητα

9.ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  ΦΕΚ-Α 68 της 20-3-2020 στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητα
Τελευταία ενημέρωση 22/03/2020

 Σας παραθέτουμε την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. ΦΕΚ-Α 68 της 20-3-2020. Περιέχονται ενδιαφέροντα άρθρα που μας αφορούν όλους 

 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παραγράφους 1, 4 και 5 του άρθρου 5, την παράγραφο 3 του άρθρου 18, την παράγραφο 4 του άρθρου 25, την παράγραφο 3 του άρθρου 21, την παράγραφο 1 του άρθρου 22 και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και η ομαλή λειτουργία της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και για την προστασία των εθνικών και ενωσιακών συνόρων.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίζουμε:
 
'Αρθρο πρώτο
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας
'Αρθρο δεύτερο
Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας
'Αρθρο τρίτο
Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας
'Αρθρο τέταρτο
Παράταση προθεσμίας για υποβολή γνώμης δημοτικών συμβουλίων
'Αρθρο πέμπτο
Παράταση προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης
'Αρθρο έκτο
Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων
'Αρθρο έβδομο
Στήριξη ανέργων
'Αρθρο όγδοο
Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών,αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων
'Αρθρο ένατο
Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας
'Αρθρο δέκατο
Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου
'Αρθρο ενδέκατο
Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας
'Αρθρο δωδέκατο
Αναστολή απαγόρευσης πολιτικής επιστράτευσης και κάθε μορφής επίταξης κατά τη διάρκεια απεργίας
'Αρθρο δέκατο τρίτο
Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις
'Αρθρο δέκατο τέταρτο
Δημόσιες συμβάσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
'Αρθρο δέκατο πέμπτο
Παράταση προθεσμιών υποβολής προτάσεωνέργων (πράξεων) ΕΣΠΑ και παράταση υλοποίησης των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο
'Αρθρο δέκατο έκτο
Ένταξη των ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» στο Επίδομα Στέγασης
'Αρθρο δέκατο έβδομο
Μέγιστες ποσότητες διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στους καταναλωτές
'Αρθρο δέκατο όγδοο
Ωράριο εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων
'Αρθρο δέκατο ένατο
Προϊόντα δειγματισμού
'Αρθρο εικοστό
Τροφοδοσία καταστημάτων και αγορών –Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων
'Αρθρο εικοστό πρώτο
Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών
'Αρθρο εικοστό δεύτερο
Πρόστιμα και αρμοδιότητα ελέγχου
'Αρθρο εικοστό τρίτο
Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης
'Αρθρο εικοστό τέταρτο
Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
'Αρθρο εικοστό πέμπτο
Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
'Αρθρο εικοστό έκτο
Αιτήσεις πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
'Αρθρο εικοστό έβδομο
Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση
'Αρθρο εικοστό όγδοο
Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση ουσιοδότησης,
'Αρθρο εικοστό ένατο
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Κ.Ε.Π.
'Αρθρο τριακοστό πρώτο
Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων
'Αρθρο τριακοστό δεύτερο
Αναστολή διοικητικών διαδικασιών
'Αρθρο τριακοστό τρίτο
Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
'Αρθρο τριακοστό τέταρτο
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεωνΥπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
'Αρθρο τριακοστό πέμπτο
Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
'Αρθρο τριακοστό έκτο
'Αυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων
'Αρθρο τριακοστό έβδομο
Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
'Αρθρο τριακοστό όγδοο
Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα
'Αρθρο τριακοστό ένατο
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Υπηρεσιών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
'Αρθρο τεσσαρακοστό
Λειτουργία υγειονομικών επιτροπών
'Αρθρο τεσσαρακοστό πρώτο
'Αδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
'Αρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
Κάλυψη αναγκών καθαριότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης
'Αρθρο τεσσαρακοστό τρίτο
Διαμόρφωση αρχείων μισθοδοσίας φορέων Κεντρικής Διοίκησης, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. - Πληρωμή μισθοδοσίας, πρόσθετων αμοιβών Κεντρικής Διοίκησης και συντάξεων Δημοσίου
'Αρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού-COVID-19.
'Αρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο
Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.»
'Αρθρο τεσσαρακοστό έκτο
Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας
'Αρθρο τεσσαρακοστό έβδομο
Παράταση θητείας συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού
'Αρθρο τεσσαρακοστό όγδοο
Παράταση συμβάσεων εξειδικευόμενων ιατρών – Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού
'Αρθρο τεσσαρακοστό ένατο
Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
'Αρθρο πεντηκοστό
Διαδικασία συνέχισης αγωγής για φάρμακα του Σ.Η.Π.
'Αρθρο πεντηκοστό πρώτο
Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
'Αρθρο πεντηκοστό δεύτερο
Διατάξεις για την πληρωμή και εκκαθάριση λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων και δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας
'Αρθρο πεντηκοστό τρίτο
Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφορικό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy
'Αρθρο πεντηκοστό τέταρτο
'Αποροι και ανασφάλιστοι ασθενείςμε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
'Αρθρο πεντηκοστό έκτο
Διαδικασία αντιμετώπισης αδυναμίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης ή πληρωμής των ιδιωτών παρόχων
'Αρθρο πεντηκοστό έβδομο
Παράταση προθεσμιών Ε.Κ.Π.Υ.
'Αρθρο πεντηκοστό όγδοο
Διαδικασία χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
'Αρθρο πεντηκοστό ένατο
Ανάθεση υπηρεσιών από τον ΕΟΔΥ για την εξέταση δειγμάτων
'Αρθρο εξηκοστό
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων
'Αρθρο εξηκοστό πρώτο
Πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων σε εργοτάξια
'Αρθρο εξηκοστό δεύτερο
Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και λοιπά ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος
'Αρθρο εξηκοστό τρίτο
Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου
'Αρθρο εξηκοστό τέταρτο
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
'Αρθρο εξηκοστό πέμπτο
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
'Αρθρο εξηκοστό έκτο
Έγκριση καταστατικών και εγγραφή δασικών συνεταιρισμών στα οικεία Μητρώα
'Αρθρο εξηκοστό έβδομο
Επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών
'Αρθρο εξηκοστό όγδοο
Πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
'Αρθρο εξηκοστό ένατο
Μηχανισμοί ελέγχου μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και διοικητικές κυρώσεις
'Αρθρο εβδομηκοστό
Αξιοποίηση θωρακισμένων στρατιωτικών οχημάτων για τη διασφάλιση της προστασίας των συνόρων
'Αρθρο εβδομηκοστό πρώτο
Κατασκευή τεχνητού εμποδίου στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
'Αρθρο εβδομηκοστό δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
 
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ -
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ,
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ.