Αφιέρωμα .Το σύστημα του ενωμοτάρχη Κοκολιού Εμμανουήλ Διοικητού Σ.Χ. Δοτσικού το 1940

Αφιέρωμα .Το σύστημα του ενωμοτάρχη Κοκολιού Εμμανουήλ Διοικητού Σ.Χ. Δοτσικού το 1940
Τελευταία ενημέρωση 23/11/2020

 Παραθέτουμε ένα άγνωστο περιστατικό σχετικά με τη δράση του προσωπικού του Σώματος της Ελληνικής Χωροφυλακής κατά την διάρκεια του πολέμου το 1940,  το οποίο αφιερώνουμε σε αυτούς τους ήρωες . 

Κατά την διάρκεια της Μάχης της Πίνδου 28-10-1940 έως 14-11-1940 Υπηρετούσε ως  Σταθμάρχης ( Σ.Σ. Διοικητής Σταθμού ) Χωροφυλακής Δοτσικού Γρεβενών , ο ενωμοτάρχης Κοκολιός ή Μπαρμπούλης Εμμανουήλ του Φραγκούλη , καταγόμενος εκ Νάξου . <<  Ο ανωτέρω ενωμοτάρχης χάρις εις τον άκρατον ενθουσιασμό του , την αδάμαστον επιμονήν , την αφοβίαν  και το εύστροφον πνεύμα του κατόρθωσε να οργανώση ολόκληρον σύστημα διαβιβάσεων των διαταγών και πληροφοριών του Σώματος , από το Δοτσικόν όπου ελάμβανε τηλεφωνικώς από τον ίδιον τον επιτελάρχην του Σώματος μέχρι των κορυφογραμμών της Σκούρτζας , όπου εμάχετο η Ταξιαρχία ιππικού . Οι ταχυδρόμοι , τους οποίους αυτός ο πολυμήχανος ήρως ανεκάλυψε και εδημιούργησε , ερρίπτονο άφοβοι υπο την ηγεσία του εις την γέενναν του πυρός , εσκαρφάλωναν εις τα όρη , διήρχοντο αβύσσους και έφθαναν εις την γραμμήν της μάχης , επεραίωναν την αποστολήν των και επέστρεφον έτοιμοι δια νέας διαδρομάς , εξορμήσεις και αναρριχήσεις . Ούτω το Σώμα , δια του αψόγως λειτουργούντος συστήματος Κοκολιού , διέτασσε τηλεφωνικώς και την επομένην απέστελλε τας εγγράφους διαταγάς και τούτο διήρκεσε καθ’ όλην την διάρκεια της επιχειρήσεως με περίλαμπρα αποτελέσματα . >> 
 << Εάν δεν ανευρίσκετο ο Κοκολιός , υποστηρίζει ο επιτελάρχης δεν θα εκερδίζετο η Μάχη της Πίνδου , διότι λόγω του επείγοντος και της αδυναμίας αναπτύξεως δικτύου διαβιβάσεων δεν υπήρχε έτερον μέσον μεταδόσεως των διαταγών του Σώματος προς τας μαχομένας δυνάμεις , προς συντονισμόν και αλληλοσυμπλήρωσιν των πολεμικών ενεργειών   >> Σχετική έκθεση Υποστρατήγου ΜΑΧΑ Π. επιτελάρχης Β Σώματος Στρατού  .

Σ.Σ.  ΠΗΓΕΣ :
1. Γέενναν : Εβραϊκή λέξις σύνθετος ge-hinnom ,κοιλάς , ήτις παρίστα τον τόπον της μελλούσης κολάσεως Ευαγγ Ματθαίος .(Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης Liddell & Scott) )
2. Δοτσικό ( έως 1940 Δούτσικο ) Οικισμός  της Δυτικής Μακεδονίας , στις πλαγιές της Βόρειας Πίνδου , ΒΔ των Γρεβενών , Ν Γρεβενών , κοινότης  Δοτσικού ( έως 1997 επ. Γρεβενών  κοιν.  Δοτσικού ) κατ 1928 443 , 1940 444 , 1951 3 , 1961 6 , 1971 1, 1981 86, 1991 70 . υψόμετρο 1.060 ( Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδος Μ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ – ΤΑ ΝΕΑ ).
3. Φωτ. Αρχείο ΕΛ.ΑΣ.
4. 
Ιστορία Ε.Χ. Α. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 

Επιμέλεια - έρευνα 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς 
Αντιστράτηγος ε.α. 
Γ.Γ. της Π.Ο.Α.Σ.Α.