Γ.Σ. του ΟΣΑΑΧ την 8-5-2019 Ενημέρωση μελών - έγκριση Πεπραγμένων Προυπολογισμού

Γ.Σ. του ΟΣΑΑΧ την 8-5-2019 Ενημέρωση μελών - έγκριση Πεπραγμένων Προυπολογισμού
Τελευταία ενημέρωση 14/04/2019

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΞ/ΚΩΝ & ΑΝΘ/ΣΤΩΝ  ΕΛΛ. ΧΩΡ/ΚΗΣ ΣΠΕ                        
Μ. ΒΟΔΑ 89 Τ.Κ. 104 40 ΑΘΗΝΑ                                             Α θ ή ν α , 22 Μαρτίου 2019
ΤΗΛ. & ΦΑΞ 210-7481690, 210-7489161
e-mail : osaax@hotmail.gr                        
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.:2/9β

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 1667/1986, το άρθρο 12 παρ. 5 του ισχύοντος Καταστατικού και την υπ` αριθ. 2/2019 κοινή απόφαση του Δ.Σ. και Ε.Σ.
Κ Α  Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
Τα μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού σε ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 24 του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 16.30 στo αμφιθέατρο του ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΑΔΑ), Λεωφόρου Αλεξάνδρας 173, ΑΘΗΝΑ, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω  θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
1.    Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.- Κατασκευή Υδατοδεξαμενής.
2.    Απαλλαγή μελών Δ.Σ και Ε.Σ από κάθε ευθύνη.
3.    Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού χρήσης 2018.    .Πατήστε εδώ :
 
Σε περίπτωση ΜΗ επίτευξης νόμιμης απαρτίας την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι χωρίς άλλη πρόσκληση, την 1 Μαΐου 2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30, στον ίδιο τόπο, για λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, χωρίς άλλη πρόσκληση των μελών του Συνεταιρισμού, έπειτα από επτά (7) ημέρες, δηλαδή την 8 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30, στον ίδιο τόπο και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη κι αν παρίστανται και όχι λιγότερα από επτά (7).
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :
Προς αποφυγή ταλαιπωρίας και επειδή είναι βέβαιο ότι στην πρώτη και δεύτερη Συνέλευση ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ, καλούνται τα μέλη να έρθουν την Τετάρτη  8-5-2019 και ώρα 16.30.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

        Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                    Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           Κων.  Τ Α Σ Α Κ Ο Σ                                Νικ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ