ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Τελευταία ενημέρωση 07/10/2020

 Το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», το οποίο είχε συσταθεί με το άρθρο 5 του ν. 2018/1992 (Α ́ 33),  με έδρα την Αθήνα και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία εκ μέρους του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ.