Επαναληπτική Γ.Σ. Σ.Α.Σ.Α.Νομού Βοιωτίας την 6-9-2020

Επαναληπτική Γ.Σ. Σ.Α.Σ.Α.Νομού Βοιωτίας την 6-9-2020
Τελευταία ενημέρωση 12/09/2020

  Με απόφαση της Γ.Σ. του Δ.Σ. του Συνδέσμου που λήφθηκε κατά την συνεδρίαση της 25-ης Ιουνίου 2020 η επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. του Συνδέσμου καθορίστηκε να πραγματοποιηθεί την 6-9-2020 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 11.00 στη Λειβαδιά στην αίθουσα των γραφείων του Συνδέσμου που βρίσκεται επι της οδού Χαιρώνειας αριθμ 7 με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας διάταξης .
1. Ενημέρωση του Σώματος για τα πεπραγμένα του ΔΣ το έτος 2019.
2. Απολογισμός Ισολογισμός έτους 2019.
3. Προυπολογισμός 2020.
4. Ανάγνωση τηςΈκθεσης της Ε.Ε. για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρησης έτους 2019.
5 .Έγκριση των παραπάνω και απαλλαγή του Ταμία και του Δ.Σ. απο κάθε ευθύνη .
6.  Διατύπωση σκέψεων , προτάσεων , απόψεων , κρίσεων απο τα μέλη για τις δράσεις και ενέργειες του Συνδέσμου , προς επίτευξη του σκοπού και των επιδιωκομένων στόχων του .

                             Για το Δ.Σ. 
                              Ο                                                                    Ο
                         Πρόεδρος                                                        ΓΓ
     Δημήτριος ΤΣΙΑΠΡΑΛΗΣ                                           Στέφανος ΡΕΝΤΙΦΗΣ