ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ και Λειτουργία Θερέτρων

ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ και Λειτουργία Θερέτρων
Τελευταία ενημέρωση 07/10/2020

 1.Με το Ν.Δ. 4101/1960 (ΦΕΚ-Α 134 ) άρθρο 40  ιδρύθηκε  το Ίδρυμα Εξοχαί Χωροφυλακής καθώς και η λειτουργία θερέτρων δια τους  Αξιωματικούς , ανθυπασπιστάς , οπλίτας και δημσίους υπαλλήλους εν ενεργεία και αποστρατεία του Σώματος Χωροφυλακής 2.Εις το ανωτέρω ίδρυμα μεαταβιβασθήσεται το προίον του δια των υπ'αριθμ 476/1947 και 464/1949 εγκυκλίων διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών ενεργηθέντος μεταξύ των ανδρών Χωροφυλακής εράνου , ως και η δια χρημάτων εκ τούτου προερχομένων αγορασθείσα , δυνάμει του υπάριθμ 7747 απο 11/12/1952 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Αντωνίου Γεωργίου ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ , έκτασις εξ εξήκοντα (60) στρεμμάτων εις θέσιν Μελίσσια  Πεντέλης 

3.Ο Τρόπος διοικήσεως ....
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ.