ΦΕΚ-Β - 5726 /24-12-2020 .Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 13-12-2020 έως 7-1-2021

ΦΕΚ-Β - 5726 /24-12-2020 .Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 13-12-2020 έως 7-1-2021
Τελευταία ενημέρωση 27/12/2020

 Σας παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας το ΦΕΚ-Β - 5726 της 24-12-2020. Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509).
Διαβάστε εδώ το Φ.Ε.Κ.