Α.Τι πρέπει να κάνουν οι απόστρατοι μετά την ανάρτηση των ενημερωτικών σημειωμάτων στον ΕΦΚΑ

Α.Τι πρέπει να κάνουν οι απόστρατοι μετά την ανάρτηση των ενημερωτικών σημειωμάτων στον ΕΦΚΑ
Τελευταία ενημέρωση 13/11/2019

Η Ομοσπονδία μας διαβίβασε το παρακάτω έγγραφο προς τους Συνδέσμους και Ενώσεις προκειμένου ενημερώσουν τα μέλη τους για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν μετά την ανάρτηση των ενημερωτικών συνταξιοδοτικών σημειωμάτων στον ΕΦΚΑ  - Επανυπολογισμός της Σύνταξης σύμφωνα με το Ν. 4387/2016.. Σημειώνουμε τι πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στην ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

              ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
              Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ                            
   Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
 
Αθήνα,23 Οκτωβρίου 2019

Αρμόδιος :Γενικός Γραμματέας                                                           ΠΡΟΣ:     
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς 
Αντιστράτηγος ε.α.                               Τους Συνδέσμους (ως πίνακας Αποδεκτών)
 
 
Αρ. Πρωτ: 2951
 
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με ενέργειες των Συνδέσμων – Ενώσεων μετά την ανάρτηση των ενημερωτικών συνταξιοδοτικών σημειωμάτων στον ΕΦΚΑ  - Επανυπολογισμός της Σύνταξης σύμφωνα με το Ν. 4387/2016.-Ενέργειες ενδιαφερομένων μελών σας . 
 
Σχετ:  
1. Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α-85)
2. Επιστολή προς όλους σας Νομικού συμβούλου Π.Ο.Α.Σ.Α. μετά     σχετικής Αίτησης Θεραπείας
3. Υπ΄αριθμ. 1889/2019 , 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας,  
 
 
Κύριε Πρόεδρε
 
Σε συνέχεια του (2)  σχετικού ενημερωτικά σας γνωρίζουμε τα εξής :
 
I. Μετά την ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του  (Ε.Φ.Κ.Α) των  Μηνιαίων Συνταξιοδοτικών Ενημερωτικών Σημειωμάτων  Πληρωμής μας για τον μήνα Ιανουάριο 2019 το  ποσό της σύνταξής μας χωρίζεται  σε τρία διακριτά μέρη, ήτοι:
1. Την εθνική σύνταξη,
2. Την ανταποδοτική σύνταξη  και 
3. Την προσωπική διαφορά.  
II. Το ανωτέρω ενημερωτικό σημείωμα δεν αποτελεί συνταξιοδοτική Πράξη .
III. Ήδη έχουν εκδοθεί ως το ( 3) σχετικό οι αποφάσεις του ΣτΕ όπως αναλυτικά αναφέρονται στο (2) σχετικό 
IV. Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι προτείνονται οι παρακάτω ενέργειες προκειμένου αμφισβητηθούν τα παραπάνω : 
1. Να υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΦΚΑ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤΑXIS , η υποβολή της Ένστασης /Αίτησης Θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης ,  συμπληρώνοντας τα κενά και στο σημειο που αναγράφεται « Παρακαλώ να εξετάσετε την ένσταση/αίτηση θεραπείας κατά του ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης μηνός     , που σας υποβάλω για τους παρακάτω λόγους:..» Να συμπληρώσετε αντιγράφωντας τα παρακάτω :
 
 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου
 
Α Ι Τ Ο Υ Μ ΑΙ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση θεραπείας, κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος αυτής και σε όλο το αιτητικό της. Ειδικότερα:
 
I. Να ακυρώσετε το «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης» μηνός Ιανουαρίου 2019, και των όμοιων αυτού  επόμενων μηνών που ενδεχομένως θα εκδώσετε στη συνέχεια, και  που με αφορούν, για τους λόγους που αναφέρω ανωτέρω και κυρίως επειδή ΔΕΝ αποτελούν  συνταξιοδοτική απόφαση, ΔΕΝ συνιστούν  ατομική διοικητική πράξη κατά τις απαιτήσεις του νόμου και ΔΕΝ ελήφθησαν υπόψη τα αναγκαία στοιχεία για τον ορθό επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή τής σύνταξής μου, γεγονός που μου στερεί το δικαίωμα άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων μου ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων.
 
II. Να συμπεριλάβετε για τον επανυπολογισμό της ανταποδοτικής μου σύνταξης αλλά και για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς ,   το σύνολο των  μηνιαίων αποδοχών που έλαβα ως  ασφαλισμένος που  νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού μου  βίου, συμφώνως και με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)1891/2019,  ήτοι δεκατέσερις  (14) μήνες κατ’ έτος και όχι δώδεκα (12) ως εσεις εσφαλμένως υπολογίσατε ή επανυπολογίσατε. 
 
III. Να διορθώσετε τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας που προέκυψαν από τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ και  ως προς τα ποσοστά  αναπλήρωσης  που προβλέπει ο νόμος 4387/12-05-2016, βάσει των οποίων  υπολογίσατε  το  ανταποδοτικό κομμάτι της  κύριας σύνταξης των νέων συνταξιούχων και  εφαρμόστηκαν και   για τον  επανυπολογισμό και των καταβαλλομένων  δικών μου παλιών συντάξεων.
 
IV. Να εκδώσετε και να μου  κοινοποιήσετε Νέα Συνταξιοδοτική Απόφαση (τροποποιητική),  κατά τα ανωτέρω, στην συνέχεια και προς συμμόρφωση και με τις ανωτέρω πρόσφατες  αποφάσεις του ΣΤΕ υπ΄αριθμ. 1889/2019 , 1890/2019 και 1891/2019, αλλά και το Πόρισμα -Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη υπ’αριθ. 261704/31031/24-6-2019, που να περιέχουν όλα τα κατά τον τύπο, την ουσία και το περιεχόμενο νόμιμα χαρακτηριστικά.
 
V. Μου επιστραφούν εντόκως, τα επί πλέον αχρεωστήτως, κατά τα ανωτέρω,  παρακρατηθέντα από την υπηρεσία σας χρηματικά ποσά, από 01 Ιανουαρίου  2019 και εντεύθεν.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : ( ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΑΠΟ ΑΙΤΟΥΜΑΙ --ΜΕΧΡΙ  V  ) στη συνέχεια ΕΦΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ ΚΩΔΙΚΟΥΣ -) ΠΑΤΗΣΤΕ   ΕΔΩ :
2. Υποβολή Ατομικών ή Ομαδικών Αιτήσεων Θεραπείας σύμφωνα με το (2) σχετικό που σας κοινοποιήθηκε από τον νομικό μας σύμβουλο και τις οδηγίες που σας έχει στείλει . με επίδοσή της με δικαστικό επιμελητή .
3. ΠΡΟΣΟΧΗ Προθεσμίες
Εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των εκκαθαριστικών, ο απόστρατος συνταξιούχος  πρέπει να υποβάλει ένσταση στον ΕΦΚΑ. έως το τέλος Νοεμβρίου
4. Από της κατάθεσης ή επίδοσης της Αίτησης Θεραπείας στον ΕΦΚΑ , και εφόσον , παρέλθει η προθεσμία 60 ημερών, και η διοίκηση , δηλαδή ο ΕΦΚΑ δεν απαντήσει , οπότε τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψη της αιτήσεώς μας ή απαντήσει αρνητικά , χωρεί νέα 60ήμερη προθεσμία προς υποβολή ΕΦΕΣΕΩΣ στο Ελεγκτικό  Συνέδριο 
5. ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Επειδή  έχει παρατηρηθεί σε μερικούς συναδέλφους ότι ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης έγινε με λανθασμένες συντάξιμες αποδοχές όπως εμφανίζονται στο νέο εκκαθαριστικό σημείωμα του 2019 σε σχέση με την τελευταία συνταξιοδοτική πράξη ,  θα πρέπει να συμπληρωθεί στην παράγραφο (1) ως ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ VI τα εξής : << Επιπροσθέτως σας επισημαίνω ότι η ανταποδοτική μου σύνταξη έχει υπολογισθεί  με λανθασμένες συντάξιμες αποδοχές ήτοι …………………….. αντί του ορθού …………………………… σύμφωνα με την ………………………………………..  συνταξιοδοτική μου πράξη . >>
6. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι είναι προσωπική απόφαση κάθε συναδέλφου εάν θα υποβάλει ατομική ή θα συμμετάσχει σε ομαδική ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ και εν  συνεχεία σε υποβολή ΕΦΕΣΗΣ .
7. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική ενημέρωση
 
                                                       Με  εκτίμηση.
 
 
 
             Ο               Ο
         Γενικός Γραμματέας                                 Πρόεδρος
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                   Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.