1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 15-2-2000 Αθήνα

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο  15-2-2000 Αθήνα
Τελευταία ενημέρωση 17/05/2016

 Ιο Πανελλήνιο Συνέδριο-Αθήνα
Το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας συγκλήθηκε με απόφαση της προσωρινής Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κατα¬στατικού, στην Αθήνα στις 15 Φεβρουαρίου 2000.
Στο Συνέδριο παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμούς, εκ μέρους του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., ο Αντιστράτηγος - Γεν. Επιθεωρητής της ΕΛ.ΑΣ. κ. Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος, ως εκπρόσω¬πος του Αρχηγού του Σώματος, πρώην Αρχηγοί των Σωμάτων Ασφαλείας και εκπρόσωποι των Ενώσεων Αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Κύριο θέμα του Συνεδρίου ήταν η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στο Ιο Συνέδριο έλαβαν μέρος οι εκπρόσωποι των πέντε ιδρυτικών μελών. Ητοι:
1)    Του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας, Κε¬ντρικής και Νοτίου Ελλάδος, με εκπροσώπους τους κ. Νικόλαο ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ Ταξίαρχο Χω¬ροφυλακής ε.α., Πρόεδρο του Συνδέσμου, και Θεόφιλο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Υποστ/γο ε.α. ΕΛ.ΑΣ., Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου.
2)    Της Ενώσεως Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας Ν. Λακωνίας, με εκπροσώπους τους κ. Αδάμ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ, Υποστ/γο ΕΛ.ΑΣ, Πρόεδρο της Ενώσεως, και Δημήτριο ΔΡΙΒΑΚΟ Υπομ/ρχο Χωροφυλακής, μέλος.
3)    Της Ενώσεως Αποστράτων Ελληνικής Αστυ¬νομίας Ν. Ιωαννίνων, με εκπροσώπους τους κ. Δημήτριο ΖΑΓΑΛΙΚΗ, Πρόεδρο της Ενώσεως και Κων/νο ΛΙΟΝΤΟ Γενικό Γραμματέα.
4)    Του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Πιερίας, με εκπροσώπους τους κ.Θεόφιλο ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, Πρόεδρο του Συνδέ¬σμου και Κων/νο ΤΟΡΤΟΠΙΔΗ, Γενικό Γραμ¬ματέα του Συνδέσμου και
5)    Της Ενώσεως Αποστράτων Ελληνικής Αστυ¬νομίας Δυτικής Αττικής, με εκπροσώπους τους Χρήστο ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗ, Πρόεδρο της Ενώ¬σεως και Κων/νο ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, Γενικό Γραμματέα της Ενώσεως.

Επίσης έλαβαν μέρος και οι κατωτέρω Σύνδεσμοι, οι οποίοι εν τω μεταξύ είχαν καταστεί μέλλη της Ομοσπονδίας:
 
1)    Ένωση Συνταξιούχων τ. Χωροφυλακής ΕΛ.ΑΣ. Αγρινίου, δια του εκπροσώπου της Σπυρίδωνος ΖΕΛΙΟΥ.
2)    Σύλλογος Αποστράτων Αστυνομικών Γλυ¬φάδας, δια των εκπροσώπων του, Νικολάου ΧΑΝΖΑΡΑ και Κωνσταντίνου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-ΛΟΠΟΥΛΟΥ.
3)    Σύνδεσμος Αποστράτων Σ.Α. Ηλιουπόλεως, δια των εκπροσώπων του Στυλιανό ΝΕΡΗ, Πρό-εδρο του Συνδέσμου, και Θεοφάνη ΑΝΑΓΝΩ-ΣΤΟΥ και Αθανασίου ΜΑΝΤΑΡΑ.
4)    Ένωση Αποστράτων Σ.Α. Ν. Καρδίτσας, δια του εκπροσώπου του, Σεραφείμ ΖΑΧΟΥ.
5)    Σύνδεσμος Αποστράτων Σ.Α. Ν. Μαγνησίας, δια των εκπροσώπων του, Γεωργίου ΠΑΠΑΝΙ-ΚΟΛΑΟΥ και Αθανασίου ΚΑΡΑΝΙΚΑ.
6)    Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Ξάνθης, δια των εκπροσώπων του Γεωργίου ΤΣΑΠΑΛΗ και Ιωάννη ΠΙΣΤΟΛΑ.
7)    Σύνδεσμος Αποστράτων Σ.Α. Ν. Πιερίας, δια των εκπροσώπων του Δημητρίου ΠΑΠΑ-ΧΡΗΣΤΟΥ και Νικολάου ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ.
8)    Ένωση Συνταξιούχων Σ.Α. Ν.Τρικάλων, δια
του εκπροσώπου του, Βασιλείου ΤΣΑΟΥΣΗ.
Παρά το γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε, το Συνέδριο είχε ως κύριο θέμα την εκλογή Προε-δρείου, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κύριος Νικόλαος Κουτρουμπής, ο οποίος ήταν και Πρόεδρος του Συνεδρίου, έθεσε και μία σειρά από θέματα, τα οποία απασχολούσαν τους απο¬στράτους και τα οποία είχε μέχρι τότε χειρισθεί η Εκτελεστική Επιτροπή. Επί των θεμάτων αυτών έγινε συζήτηση και τοποθετήθηκαν σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι των Συνδέσμων.
 
Οι αντιπρόσωποι, εκτός των άλλων, αναφέρθηκαν σε ορισμένες διατάξεις του Καταστατικού και πρότειναν να διεξαχθεί επ αυτών συζήτηση. Αποφασίσθηκε όπως το θέμα αυτό παραπεμφθεί προς εξέταση σε έκτακτο Συνέδριο, ώστε να δο¬θεί η ευκαιρία στα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να το μελετήσουν.
Από τις Αρχαιρεσίες, που διεξήχθησαν, εξελέγησαν οι κατωτέρω, οι οποίοι συγκροτήθηκαν σε Σώμα και αποτέλεσαν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσονδίας.
 
Α. Διοικητικό Συμβούλιο
1. Πρόεδρος    ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Νικόλαος
2.    Α' Αντιπρόεδρος ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων
3.    Β'Αντιπρόεδρος   ΚΟΥΚΙΟΣ Ευθύμιος
4.    Γεν. Γραμματέας  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος
5.    Ταμίας  ΜΗΤΣΙΑΣ Παναγιώτης
6.    Ειδ. Γραμματέας  ΚΑΠΠΟΣ Ιωάννης
7.    Αναπλ. Ταμία  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
8.    Εφορία Δημ.Σχέσεων  ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος
9.    Μέλος ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
10.    Μέλος ΣΚΛΗΚΑΣ Δημήτριος
11.    Μέλος ΧΑΝΖΑΡΑΣ Νικόλαος


 
Β' Εξελεγκτική Επιτροπή
1. ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ Αθανάσιος.
2. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος.
3. ΣΙΝΟΓΙΩΡΓΟΣ Αντώνιος.
Επίσης εξελέγησαν, ως αναπληρωματικά μέλη, για μεν το Διοικητικό Συμβούλιο οι κ.κ. ΡΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης, ΡΕΠΠΑΣ Βασίλειος και ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ Ευστράτιος, για δε την Εξελεγκτική Επιτροπή ο κ. ΣΙΝΟΓΙΩΡΓΟΣ Αντώνιος.