Πληροφορίες για το ΤΕΑΠΑΣΑ

Πληροφορίες για το ΤΕΑΠΑΣΑ
Τελευταία ενημέρωση 19/01/2020

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

 
                      ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
              Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ                            
 
                 Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
 
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
 
 
 
Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2020
 
 
Αρμόδιος :Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α.  & Μ.Τ.Σ.                                              ΠΡΟΣ:                                                       
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγοριος 
 
Αντιστράτηγος ε.α.επίτιμος Υπαρχηγός ΕΛ.Α.Σ.                             Τους Συνδέσμους 
 
 

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες για ΤΕΑΠΑΣΑ  .
 
Κύριε Πρόεδρε :
Σχετικά με το ΤΕΑΠΑΣΑ σας γνωρίζουμε τα εξής για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των μελών σας :
 
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΤΕΑΠΑΣΑ:
Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ:          
Ενημερώνουμε τα μέλη μας για τις νεώτερες εξελίξεις στον Κλάδο Υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταμείου, μετά τη δημοσίευση της από 27/06/2019 Απόφασης της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β΄ 2763/03-07-2019):
1.- ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ (Κ.Υ.Υ.Α.Π.) : Σύμφωνα με την απόφαση αυτή  ορίζεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστ. Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.) και των λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία καθώς και η αύξηση των παροχών του στα μέλη του. 
Σχετικά με την ένταξη νέων μελών πλέον υπάγεται υποχρεωτικώς -πέραν του εν ενεργεία «ένστολου» και πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων- και όλοι οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, που ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Χωροφυλακής ως και τα μέλη των οικογενειών τους. Επίσης,  εντάσσεται προαιρετικά (κατόπιν υποβολής αίτησης μέχρι την 3-1-2020) και το εν ενεργεία «ένστολο» και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, που ασφαλίζεται στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας μέχρι δέκα (10) έτη, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. Πρέπει στο σημείο αυτό να υπογραμμισθεί μετ’ επιτάσεως ότι αυτή η ρύθμιση αποτελεί την πρώτη (και για αυτό το λόγο ιστορική) ενοποίηση ασφαλισμένων που προέρχονται από Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και της π. Αστυνομίας Πόλεων.
2.-ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ:  Οι ισχύουσες παροχές του Κλάδου Υγείας ,πλέον διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. ως συμπληρωματικός φορέας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποζημιώνει τους ασφαλισμένους του (άμεσα και έμμεσα) κατά το ποσοστό συμμετοχής του ανάλογα 25%, ή 10% επί της τιμής αναφοράς που αναγράφεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 
Επιπλέον, ο Κλάδος Υγείας καλύπτει το ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες Φαρμακευτικής Περίθαλψης των ασφαλισμένων του και επιπλέον ποσοστό 50%, που τυχόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής αναφοράς και ασφαλιστικής αποζημίωσης του φαρμάκου (ήτοι τη διαφορά μεταξύ τιμής γενοσήμου και πρωτοτύπου). Η παροχή θα έχει ισχύ, εφόσον η συνταγογράφηση του φαρμάκου, όπως αυτή προκύπτει από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, γίνεται 6 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι μετά την 3-1-2020.
Για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, ο K.Y.Y.A.Π  αποζημιώνει τους ασφαλισμένους του (άμεσα και έμμεσα) με ποσοστό συμμετοχής 15% αποκλειστικά στους συμβεβλημένους παρόχους υγείας με το αναγραφόμενο ποσό επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου.
Οι ασφαλισμένοι του Κ.Υ.Υ.Α.Π. απολαμβάνουν πλέον το επίδομα των 700 ευρώ (από 500 που προΐσχυε) για μονή κύηση, των 1.400,00 ευρώ (αντί 1.000) για διπλή κύηση κ.ο.κ..
Στις Φυσικοθεραπείες - λογοθεραπείες – εργοθεραπείες - ψυχοθεραπείες καθώς και στην πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα, η συμμετοχή των ασφαλισμένων διαμορφώνεται ανάλογα με τις διατάξεις στον Κανονισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Επιπρόσθετα, ο Κλάδος Υγείας, αποζημιώνει τους ασφαλισμένους του κατά 30% σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικές κλινικές, όταν γίνεται χρήση Κ.Ε.Ν., ήτοι Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου [άρθρο 10, περ.Ε1 της Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3054/18-11-2012), η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει τον κανονισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.].   
Τέλος, με την προσφάτως εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκε η χορήγηση ειδικής οικονομικής παροχής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
        α) απώλειας ζωής, για οποιοδήποτε λόγο, των άμεσα, εν ενεργεία ασφαλισμένων ως εξής:
       Ι. Ποσό  2.000  ευρώ για άγαμα μέλη, με δικαιούχους τους γονείς του θανόντος, κατ’ ισομοιρίαν.
      ΙΙ. Ποσό 3.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, με δικαιούχο τον/την σύζυγο του θανόντος. Στην περίπτωση   διαζευγμένου, χορηγείται η παροχή της (Ι) περίπτωσης στους γονείς αυτού/ης.
    ΙΙΙ. Ποσό 4.000  ευρώ για έγγαμους ή άγαμους ή διαζευγμένους με ανήλικα τέκνα, με δικαιούχο το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του/των τέκνων. 
β) αντικατάστασης τεχνητών πρόσθετων μελών – άκρων λόγω ακρωτηριασμού, των άμεσα εν ενεργεία  ασφαλισμένων, με τη χορήγηση εφάπαξ ποσού ύψους αντίστοιχου της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε και όχι πέραν του ποσού των 4.000 ευρώ.
 
ΙΙ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 
Το Ταμείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4575/2018 (2ο 50%), κατόπιν σχετικής αιτήσεως, προβαίνει στον επαναπροσδιορισμό των εφάπαξ βοηθημάτων τ. μετόχων που διέκοψαν την ασφαλιστική τους σχέση με το Ταμείο πριν την 28-12-2018 και έλαβαν το βοήθημα επαναπροσδιορισμού του χορηγηθέντος εφάπαξ βοηθήματος και του τυχόν συμπληρωματικού, λόγω απόδοσης των κρατήσεων επί του εφάπαξ χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε.
Ειδικότερα, το Δ.Σ. του Ταμείου με το υπ’ αριθ. 13.8 από 4-4-2019 Πρακτικό Απόφασης (Α.Δ.Α.: Ω2ΨΜΟΡΡΞ-ΥΟΧ) ομόφωνα αποδέχθηκε τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Ταμείου κατά το σκέλος που αφορά στην αντιμετώπιση των κρατήσεων που έγιναν υπέρ των Τομέων Πρόνοιας (για μετόχους που διεγράφησαν μετά την 01-08-2012) και αποδόθηκαν συνολικά την 28-12-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4575/2018 και της υπ’ αριθ. οικ. 2/88411/ΔΕΠ/4-12-2018 Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα:
1. Για τους ασφαλισμένους που διατηρούν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό με το Ταμείο καθώς και για τ. μετόχους που διέκοψαν την ασφαλιστική τους σχέση με το Ταμείο μετά την 28-12-2018 και δεν έχουν λάβει το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα, το ποσό της κράτησης υπέρ των Τομέων Πρόνοιας που αποδόθηκε συνολικά για κάθε μέτοχο ξεχωριστά, να προστεθεί στην ατομική του μερίδα (σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4.β και 9 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 η ατομική μερίδα τηρείται στο Ταμείο από 1-1-2015), στο έτος 2018 (χρόνος απόδοσής του στο Ταμείο). 
2. Για τους τέως μετόχους που έχουν διακόψει για οποιονδήποτε λόγο την ασφαλιστική τους σχέση με το Ταμείο πριν την 28-12-2018, το ποσό της κράτησης υπέρ των Τομέων Πρόνοιας που αποδόθηκε συνολικά για κάθε μέτοχο ξεχωριστά, να αντιμετωπιστεί ως εξής:
α. Για τους μετόχους των οποίων η μετοχική σχέση έληξε πριν τις 31-12-2014, αυτή να θεωρηθεί αναβιώσασα και να προστεθεί στη νοητά σχηματισθείσα ατομική τους μερίδα το ποσό της κράτησης για το έτος 2018, με συνέπεια ο επαναπροσδιορισμός του εφάπαξ βοηθήματος να γίνει σύμφωνα με τις επιταγές της διατάξεως του άρθ. 35 παρ. 9 του ν.4387/2016.
β. Για τους μετόχους των οποίων η μετοχική σχέση έληξε μετά την 1-1-2015, αυτή θα θεωρηθεί αναβιώσασα και θα προσμετρηθεί στην ατομική τους μερίδα το ποσό της κράτησης για το έτος 2018, με συνέπεια ο επαναπροσδιορισμός (αν έλαβαν το εφάπαξ) ή ο προσδιορισμός (αν δεν το έλαβαν) να γίνει σύμφωνα με τις επιταγές της διατάξεως του άρθρου 35 παρ. 9 του ν.4387/2016.
Υπόδειγμα των εν λόγω αιτήσεων (ανά Τομέα Πρόνοιας) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (www.teapasa.gr).
 
                  Ο                                                                                                   Ο
 
         Γενικός Γραμματέας                                                                           Πρόεδρος
 
 
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                             ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
 
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                                   Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.