59.ΦΕΚΒ 4604 παράταση ισχύος των μέτρων COVID -19 μέχρι 9-9-2022

59.ΦΕΚΒ 4604 παράταση ισχύος των μέτρων COVID -19 μέχρι  9-9-2022
Τελευταία ενημέρωση 06/09/2022

 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚΒ - 4604 της  31-8-2022 Η απόφαση  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49655 για  Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.43107/22.7.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 

ʼρθρο μόνο
Παράταση ισχύος
1. Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.43107/22.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξηςκαι Επενδύσεων, Εθνικής ʼμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς τουmκορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα,1 Αυγούστου 2022 και ώρα 06:00» (Β’ 3891), η οποία παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44590/29.7.2022 (Β’ 4088) κοινή υπουργική απόφαση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως και την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το ΦΕΚ -Β 4088 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας .Περισσότερα διαβάστε εδώ .