62. Το ΦΕΚ ΜΕΤΡΑ COVID-19 απο 17-10-2022 έως 31-10-2022

62. Το ΦΕΚ ΜΕΤΡΑ COVID-19 απο 17-10-2022 έως 31-10-2022
Τελευταία ενημέρωση 21/10/2022

 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚΒ 5335 τς 14-10-2022 η Απόφαση  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58309

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00
 
 
ʼρθρο μόνο
Παράταση ισχύος
1. Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής ʼμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00» (Β’ 4756), η οποία παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53937/23.9.2022 (Β’ 4977) κοινή υπουργική απόφαση έως τις 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00 και με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55384/30.9.2022 (Β’ 5129) κοινή υπουργική απόφαση έως τις 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2022
Οι Υπουργοί