Αίτηση καταβολής δώρου Χριστουγέννων

Αίτηση  καταβολής  δώρου Χριστουγέννων
Τελευταία ενημέρωση 28/07/2014

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Γ.Λ.Κ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΛΟΓΩ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


Μετά και τις τελευταίες μειώσεις των συντάξεων, αναδρομικά από 1-8-2012, οι συντάξεις των περισσοτέρων υψηλοβάθμων αξιωματικών μειώθηκαν κάτω του ποσού των 2.500 ευρώ (μικτά) που είναι το όριο για τη καταβολή του Δώρου των Χριστουγέννων. Κανονικά θα έπρεπε να είχε καταβληθεί και σε αυτούς, έστω και αν καταργήθηκε από 1-1-2013.
Όσοι δεν έλαβαν το παραπάνω Δώρο δικαιούνται να το ζητήσουν από το Γ.Λ.Κ..
Παραθέτουμε ένα Υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ για υποβολή στο Γ.Λ.Κ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ενέργεια αυτή αφορά ΜΟΝΟ Ανώτατους Αξιωματικούς.

                      

 

                                                            Υπόδειγμα 33.                               
                                            ΠΡΟΣ                                      
                   ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ                                                                                                                                                                           
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ                                                                                                                                                                                               
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                                
Οδός Κάνιγγος αριθ.29 Τ.θ.1116 Τ.Κ.101 10-ΑΘΗΝΑ.                                         

                         Α Ι Τ Η Σ Η Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ                                   

                ʼρθρο 24 παρ.1 του Ν.2690/1999 (Α-45)                                  

Α.Μ.Σ:(……………….):……………………………. του……………..                                                                             

……………………Ελληνικής Αστυνομίας ε.α.                                                                                

Κατοίκου …………………Οδός………………….. αριθ.….. Τ.Κ……….. Τηλ:………………                                 

ΘΕΜΑ: Μη καταβολή του Δώρου των Χριστουγέννων έτους 2012.

Σχετικά με το επιδηλούμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:      
1.-Με τις διατάξεις του άρθρου Μόνου παρ.1 εδάφιο α του Νόμου 3847/2010(Α-67), προσδιορίζονται
ποίοι συνταξιούχοι και βοηθηματούχοι του Δημοσίου δικαιούνται δώρου εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα,
καθώς και επιδόματος αδείας και καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει αυτοί να πληρούν,
ήτοι να είναι άνω των 60 ετών και να λαμβάνουν σύνταξη κάτω των δυόμιση χιλιάδων (2.500)€.     
2.-Επειδή μέχρι σήμερα και για άγνωστους σε μένα λόγους, προφανώς λόγω φόρτου εργασίας
των οργάνων σας ή πλάνης περί τα πράγματα, δεν μου καταβλήθηκε το δώρο των Χριστουγέννων
του έτους 2012, καίτοι πληρώ τις απαραίτητες προϋποθέσεις της ανωτέρω 1 παραγράφου της παρούσας μου αίτησης θεραπείας, όπως αυτό αποδεικνύεται και από την σε Φ/Ο επισυναπτόμενη από 12-12-2012
Πράξη Αναπροσαρμογής της μηνιαίας σύνταξης μου, για το από 01-08-2012 χρονικό διάστημα και εντεύθεν.     
3.-Επειδή, από την ως άνω μηνιαία σύνταξη μου, εξακολουθείτε να μου παρακρατείτε για αλληλεγγύη
συνταξιούχων κλπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 1 παρ.10 εδάφιο α του Ν.4024/2011(Α-226) ποσό ίσον με {-20%}για την σύνταξη μου άνω των 1.200€ και με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1
εδάφια α, β και γ του Ν.4051/2012(Α-40) ποσόν ίσον με {-12%}για την σύνταξη μου πάνω των 1.300€,
πράγμα που καθιστά πρόδηλο, μικρότερο το ύψος της ανωτέρω σύνταξης μου, και κατά συνέπεια
εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου Μόνου παρ. 1 εδάφιο α του Ν.3847/2010 (Α-67).     
4.- Επειδή, ειρήσθω εν παρόδω, ότι τα εν λόγω δώρα και επιδόματα, με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
παρ. Γ΄ υποπαρ. Γ΄ στοιχ. 1 του Νόμου 4093/2012(Α-222), καταργήθηκαν πλέον από 01-01-2013.      
5.-Επειδη, η παρούσα μου αίτηση θεραπείας είναι νόμιμη βάσιμη και αληθινή. 
Για τους ανωτέρω λόγους και με τη ρητή επιφύλαξη άσκησης παντός νομίμου δικαιώματος μου 
                                                               Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι     
1.-Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση θεραπείας μου κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος αυτής
και σε όλο το αιτητικό της και      
2.-Να μου καταβληθεί νομιμότοκα από 14-12-2012 το δικαιούμενο δώρο Χριστουγέννων, του έτους 2012.

       Αθήνα,………………………2013              
                         Διατελώ μετά τιμής                                                                                                                   
                           Ο Αιτών                                                                   

………………………………………………………….                                                                                    

…………………………….Αστυνομίας ε.α.