Ενημέρωση για τη συμπληρωματική Δήλωση αναδρομικών και ΕΝΦΙΑ

Ενημέρωση για τη συμπληρωματική  Δήλωση αναδρομικών και ΕΝΦΙΑ
Τελευταία ενημέρωση 18/08/2021

                                                   ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ   

Όσοι υπέβαλλαν τη δήλωση 2020 και τις συμπληρωματικές  2016 και 2017, για τα αναδρομικά  έπαθαν ψυχρολουσία και αγανάκτησαν για το γεγονός,  πως τόσα μεγάλα ποσά κρατήσεων, απέδωσαν τόσα λίγα στο χέρι.
 
Χρήσιμες ημερομηνίες :
1-Υποβολή φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2020, ΜΕΧΡΙ 10 Σεπτέμβρη 2021
2-Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων για τα αναδρομικά ΜΕΧΡΙ 31 Δεκέμβρη 2021
3-Πληρωμή  φόρων ΜΕΧΡΙ  31 Ιανουαρίου 2022
Αν δεν υποβληθούν δηλώσεις ,θα υποβληθούν πρόστιμα .
Καταλογισμός κρατήσεων φόρου και αλληλεγγύης,  στο παράδειγμα ( πραγματικά ποσά για Αντιστράτηγο εν αποστρατεία),που ακολουθεί, (δες συνημμένο) :
Τα ποσά αντιμετωπίσθηκαν  ,για κάθε δικαιούχο, ως εφ’ άπαξ καταβληθέντα ποσά: 
1-Για το έτος 2015, για  1281,03 ευρώ, ο  καταβάλει 437,36 ευρώ ,που επιμερίζεται σε 360,7 ευρώ φόρο και 76,76 ευρώ αλληλεγγύη ( συντελεστές  29,94 %  και αλληλεγγύης, 4% και 5%).
Συνολικά από 1281,03 ευρώ, πήρε στο χέρι 843,67
2-Για το έτος 2016,για 1952,60 ευρώ ,καταβάλει 614,42 ευρώ ,που επιμερίζεται σε 533,47 φόρο και 80,94 αλληλεγγύη.
Συνολικά από 1952,60 ευρώ, πήρε στο χέρι 1338,18 ευρώ
Επίσης επί των ανωτέρω ποσών παρακρατήθηκε από τον ΕΦΚΑ, ποσό 4% για υγειονομική περίθαλψη
Σε σχέση με τα αναδρομικά του 2018,υπολογίζεται ότι τα ποσά που <<χάνει>> ο συνταξιούχος, είναι 10% μεγαλύτερα  .Ειδικότερα, με τον ν. 4375/2018 και την ΚΥΑ 170285/0092,ορίσθηκε συντελεστής φόρου 20%,ενώ οι συντελεστές αλληλεγγύης και υγειονομικής περίθαλψης είναι ίδιοι. 
 
 
                                                                    ΕΝΦΙΑ 2021. 
Ημερομηνίες πληρωμής των έξι (6) δόσεων
Ποιες ημερομηνίες καταβάλλονται οι δόσεις για τον ΕΝΦΙΑ 2021
 
Με διάταξη του νόμου 4821/2021 καθορίζονται οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε μήνα των δόσεων πληρωμής του ΕΝΦΙΑ έτους 2021
 
H σχετική διάταξη έχει ως εξής:
Νόμος 4821/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 134/31.07.2021
Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις
ʼρθρο 77
Πληρωμή ΕΝΦΙΑ έτους 2021 σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις  –  Συμπλήρωση του άρθρου 8 του ν.4223/2013
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως προς την καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021 και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Ο ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Ειδικά για το έτος 2014, η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουάριου του έτους 2015. Εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2014, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 2014.
Ποσά φόρου μέχρι ένα (1) ευρώ δεν βεβαιώνονται και δεν είναι απαιτητά.
Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 26η του μηνός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.
Ειδικά, για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και η τελευταία μέχρι και την 31ή Ιανουαρίου 2017.
Ειδικά, για το έτος 2017 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.
Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2018.
Ειδικά για το έτος 2019, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι τη 16η Σεπτεμβρίου 2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2019.
Ειδικά για το έτος 2020, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση δύνανται να καταβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2020 και καθεμιά από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων (4) επόμενων μηνών.
Ειδικά για το έτος 2021, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 2021 και η τελευταία μέχρι και την 28 Φεβρουαρίου 2022.»
 
 Τα ανωτέρω ισχύουν για τις περιπτώσεις ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ  καταβολής , για παράδειγμα σε περιπτώσεις  δηλώσεων κτηματολογίου, με δημοσίευση διαθήκης, ή αναγνώριση κτήσης με μάρτυρες ακινήτων, ή συμβολαίων  μεταβίβασης κ.λ.π.
Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 77 του νόμου 4821/2021 οι ημερομηνίες πληρωμής των έξι (6) δόσεων του ΕΝΦΙΑ 2021 είναι οι εξής:
 
Πρώτη (1) δόση πληρωμή έως Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021
Δεύτερη (2) δόση πληρωμή έως Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021
Τρίτη (3) δόση πληρωμή έως  Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021
Τέταρτη (4) δόση πληρωμή έως Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021
Πέμπτη (5) δόση πληρωμή έως Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022
Έκτη (6) δόση πληρωμή έως Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022
 
Νίκος Ουρανός 
Οικονομολόγος, μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΑ