ΜΗΝ υποβάλλεται Αιτήσεις στο Μ.Τ.Σ. για επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών Ε.Α.Σ. ποσών

ΜΗΝ υποβάλλεται Αιτήσεις στο Μ.Τ.Σ. για επιστροφή  παρακρατηθέντων ποσών Ε.Α.Σ.  ποσών
Τελευταία ενημέρωση 22/02/2018


                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατόπιν   κατάθεσης   αιτήσεων   μερισματούχων   του   ΜΤΣ,   με   τις   οποίες αιτούνται   την   επιστροφή   ποσών   ως   μη   ορθώς   παρακρατηθέντων,   σαςγνωρίζουμε ότι, το μέρισμα που χορηγεί το Ταμείο μας δεν υπόκειται σε κράτηση υπέρ   υγειονομικής   περίθαλψης,   δεν   παρακρατείται   Ειδική   Εισφορά Αλληλεγγύης   του   Ν.   3986/2011   και   δεν   υπάγεται   στις   διατάξεις   του   Ν.4387/2016.   Συνεπώς   δεν   υφίσταται   ζήτημα   επιστροφής   αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών. 

Αθήνα,16 /02/2018        
   Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης          
Γενικός Δντής