Μήνυμα Αν. Υπουργού Εσωτερικών κ. Χρ. Μαρκογιαννάκη για τα δέκα χρόνια

Μήνυμα Αν. Υπουργού Εσωτερικών κ. Χρ. Μαρκογιαννάκη για τα δέκα χρόνια
Τελευταία ενημέρωση 08/10/2015

Μήνυμα Αν. Υπουργού Εσωτερικών κ. Χρ. Μαρκογιαννάκη για τα δέκα χρόνια από την ίδρυση τηςΠΟΑΑΣΑ
Κύριε Πρόεδρε,
 
 
Με την ευκαιρία συμπληρώσεως δέκα ετών από της ιδρύσεως της Πανελλήνιας Ομο-σπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σω-μάτων Ασφαλείας, θέλω εκ προοιμίου να εκφράσω τη βαθειά μου εκτίμηση και τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους σας, για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία, αλλά και για την δραστηριότητα που έχετε αναπτύξει, σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα.
Ιδιαιτέρως θέλω να επισημάνω το ενωτικό πνεύ¬μα που διέπει τόσο την Ομοσπονδία όσο και τους Συν¬δέσμους που ανήκουν σ' αυτή. Είναι χαρακτηριστικό ταυ πνεύματος της ενότητας, η συμμετοχή όλων των προερχομένων από τα Σώματα Ασφαλείας, σε ένα ενι¬αίο συνδικαλιστικό φορέα, ανεξάρτητα από το Σώμα στο οποίο υπηρέτησαν και τον βαθμό με τον οποίο αποστρατεύθηκαν.
Η επέτειος αυτή δεν έχει τυπικό χαρακτήρα και το παρόν έντυπο δεν περιορίζεται στα στενά όρια των επετειακών εκδόσεων. Το έντυπο αυτό αποκτά μια ξεχωριστή σημασία γιατί αντανακλά τη σχέση της Ελληνικής Αστυνομίας με τους εν αποστρατεία και αναδεικνύει τον κοινωνικό, εθνικό και πολιτιστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν.
Είναι κοινή αντίληψη, ότι στην κρίσιμη εποχή που διανύουμε, η Ελληνική Αστυνομία καλείται να κα-ταβάλει μεγάλη προσπάθεια και να υποβληθεί σε ανυ-πολόγιστες θυσίες, για να αντιμετωπίσει τις πρωτο¬φανείς προκλήσεις και να εξασφαλίσει στους πολίτες τα αγαθά της ασφάλειας και της κοινωνικής γαλήνης, στην καθημερινή τους ζωή.
Σ' αυτή την προσπάθεια ουσιαστικοί συμπαρα¬στάτες είναι οι απόστρατοι αστυνομικοί και ιδιαίτε¬ρα οι Αξιωματικοί, που με τις γνώσεις και την εμπει¬ρία τους μέσα από την πολυετή πορεία τους στο Σώ¬μα της Ελληνικής Αστυνομίας, μπορούν να καταστούν αρωγοί και συμμέτοχοι στην επίτευξη των στόχων του.
Ο ρόλος των αποστράτων είναι εξαιρετικά χρήσι¬μος. Γνωρίζουν την πραγματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα, ζώ-ντας μέσα στην κοινωνία, να λαμβάνουν τα μηνύμα¬τα της και να τα μεταφέρουν στους εν ενεργεία συ¬ναδέλφους τους.
Η Ελληνική Αστυνομία τιμά τους εν αποστρατεία, για την προσφορά τους στην Αστυνομία, στην Πα-
 
τρίόα και την κοινωνία. Μια τιμή που αντανακλά συνολικά στο ίδιο το Σώμα και την Ιστορία του. Τιμά μια κατηγορία συνειδητοποιημένων λειτουργών του Σώματος, που συνέβαλαν αποφασιστικά στην εδραίωση της ασφάλειας στη Χώρα μας και στην καταξίωση της Αστυνομίας.
Η λειτουργία στο Αρχηγείο του Τμήματος Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Αποστράτων και η καθιέρωση με Νόμο της Ημέρας Τιμής των Αποστράτων απο-τελούν ουσιαστικά την έμπρακτη αναγνώριση της Πολιτείας στην προσφορά τους και έναν συνδετικό κρίκο της προηγούμενης με την παρούσα γενιά αστυνομι¬κού προσωπικού. Μια γέφυρα επικοινωνίας, απαραίτητη για την εξασφάλιση της ιστορικής συνέχειας του Σώματος.
Τα προηγούμενα χρόνια η πολιτική ηγεσία, προώθησε και υλοποίησε αρκε¬τά θεσμικά και οικονομικά αιτήματα των Αποστράτων. Γνωρίζω ότι υπάρ¬χουν και κάποια που εκκρεμούν. Σας διαβεβαιώνω ότι καταβάλλουμε κάθε δυ¬νατή προσπάθεια για την προώθηση και επίλυση αυτών.
Τέλος με την ευκαιρία της επικοινωνίας μου αυτής μαζί σας, ήθελα να εκ¬φράσω σε όλους σας και δημόσια τις θερμές μου ευχαριστίες για την προσφο¬ρά σας στο Σώμα, στους πολίτες και στην πατρίδα.
 

Χρήστος Μαρκογιαννάκης
Αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών