Μήνυμα Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Βασιλείου Τσιατούρα

Μήνυμα Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Βασιλείου Τσιατούρα
Τελευταία ενημέρωση 08/10/2015

Μήνυμα Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Βασιλείου Τσιατούρα για τα δέκα χρόνια από της ιδρύσεως τηςΠΟΑΑΣΑ
 
Ελληνική Αστυνομία καλείται να φέρει σε πέρας την αποστολή της σε ένα περιβάλ-λον που συνεχώς αλλάζει και αναδια-μορφώνεται, σε ένα περιβάλλον στο οποίο, σχεδόν καθημερινά, επέρχονται μετεξελίξεις στις δο¬μές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και οργά¬νωσης.
Στο περιβάλλον αυτό των συνεχών αλλαγών, η ασφά¬λεια αποτελείτο πρώτιστο αγαθό, το οποίο οι πολίτες επιθυμούν να προστατεύεται. Προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης της κυρίαρχης αυτής απαίτησης, η Ελληνική Αστυνομία προσαρμόζει τις δράσεις της και αναπτύσσει τακτικές αστυνόμευσης ανάλογες του σύγ¬χρονου εγκληματικού φαινόμενου.
Σημαντικότατη θέση στις δράσεις αυτές, κατέχει η συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με δημόσι¬ους και κοινωνικούς φορείς με σκοπό την καλύτερη αντίληψη της πραγματικότητας και των αναγκών ασφάλειας των πολιτών.
Στην προσπάθεια αυτή, πρωτεύοντα ρόλο κατέχουν οι απόστρατοι συνάδελφοι, οι οποίοι λειτουργούν ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Σώματος και της κοινωνίας. Με σωρευμένη αστυνομική γνώση και εμπειρία, οι απόστρατοι μας είναι σε θέση να μετα¬φέρουν στους υπηρεσιακούς παράγοντες την πραγ¬ματικότητα, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στην προ-σπάθεια θωράκισης του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών.
Ταυτόχρονα, ως μέλη πλέον ευρύτερων κοινωνικών συνόλων, απαλλαγμένοι από το υπηρεσιακό άγχος, μεταφέρουν στο περιβάλλον τους την καθημερινή, αγωνιώδη, και κάτω από αντίξοες συνθήκες προ¬σπάθεια που καταβάλλεται από τα στελέχτη της Ελλη-νικής Αστυνομίας προς τον σκοπό της παροχής απο¬τελεσματικότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών.
Συνεπώς ο ρόλος των αποστράτων είναι εξόχως ση¬μαντικός στην ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ αστυνομίας - κοινωνίας.
ʼλλωστε έχω επανειλημμένα τονίσει ότι ο όρος «απόστρατος» είναι όρος καθαρά τεχνικός. Ο αστυ¬νομικός είναι πάντοτε αστυνομικός, με προσήλωση στο καθήκον και συνεχή διάθεση για ανιδιοτελή προ¬σφορά.
Οι αντιλήψεις αυτές, που μας διακρίνουν καθόλη τη σταδιοδρομία μας, διατηρούνται σε όλους μας, ακό-
 
μα και μτά την τυπική λύση της σχέσης μας με το Σώμα.
Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει αδιάλειπτη στο χρόνο διαδρομή, το έργο δε που παράγεται σε κάθε χρονική περίοδο, αν και αντανακλά και εκφράζει τις ανάγκες της εποχής όπου εκδηλώνεται, δεν παύ¬ει να βασίζεται στο κληροδότημα γνώσης, εμπειρίας και δυναμικής ενέργειας των προηγούμενων γενεών αστυνομικών.
Ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν και θα είναι πρωταρχικό μου μέλημα, η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των αποστράτων συναδέλφων και του Σώματος.
Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται όλες οι αναλαμβανόμενες από το Αρχη¬γείο πρωτοβουλίες, όπως η λειτουργία στο Αρχηγείο ειδικού Τμήματος για τους αποστράτους, η καθιέρωση ημέρας Τιμής, η φιλοξενία των Γραφείων Συνδέ¬σμων σε υπηρεσιακά οικήματα και άλλες. Σημαντικότερη όμως εκτιμώ και συμβολικότερη είναι η ίδρυση, με το νόμο 3688/2008 του Πολιτιστικού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟ.Κ.Ε.Α.), για την ανάδειξη και προβολή της ιστο¬ρίας και του έργου των αστυνομικών Σωμάτων, με τη συγκέντρωση, διάσωση και συντήρηση των εκθεμάτων και αντικειμένων, που αναφέρονται στην ιστο¬ρική εξέλιξη του αστυνομικού θεσμού στην Ελλάδα. Στο χώρο των πρώην Σχο¬λών Αστυνομίας στην οδό Μεσογείων 96, ο οποίος θα διαμορφωθεί και θα στεγάσει μεταξύ άλλων Μουσείο και Βιβλιοθήκη, καθώς και χώρους αναψυ¬χής, θα φιλοξενούνται και θα συνυπάρχουν η παράδοση και το παρόν της Ελλη¬νικής Αστυνομίας.
Φίλοι Απόστρατοι Αξιωματικοί,
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 ετών από την ίδρυση της Ομοσπον¬δίας σας, εύχομαι ολόψυχα επιτυχία στο έργο σας, δυναμική παρουσία στα αστυνομικά και κοινωνικά δρώμενα, διατήρηση και ενίσχυση της αγαστής συνεργασίας με την Ελληνική Αστυνομία.
 

Ο
Αρχηγός
Βασίλειος Τσιατούρας
Αντιστράτηγος