Ν .5018 ΦΕΚΑ- 25 2023 Μέριμνα υπέρ του Προσ/κού των Ε.Δ.& άλλες διατάξεις που αφορούν ΕΛ.ΑΣ & ΠΣ

Ν .5018 ΦΕΚΑ- 25 2023 Μέριμνα υπέρ του Προσ/κού των Ε.Δ.& άλλες διατάξεις που αφορούν ΕΛ.ΑΣ & ΠΣ
Τελευταία ενημέρωση 12/02/2023

Σας παραθέτουμε το  Ν. 5018/2023 - Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚΑ΄-25).
Eπισημαίνονται ιδιαίτερα τα ακόλουθα άρθρα :
'Αρθρο 15 : Επέκταση δικαιούχων νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. - Αντικατάσταση άρθρου 2 α.ν. 1137/1946.

'Αρθρο 16 : Αντίτιμο για παρεχόμενες υπηρεσίες του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. - Αντικατάσταση άρθρου 14 α.ν. 1137/1946.

'Αρθρο 28 : Καθορισμός μεριδίων μερισματούχων - Προσθήκη άρθρου 23Α στο π.δ. της 10ης Μαΐου/20ής Ιουλίου 1926.
'Αρθρο 29 : Αναπροσαρμογή μεριδίων μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Στρατού -Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 1106/1980.

'Αρθρο 30 : Καταβολή έκτακτου μερίσματος στους μερισματούχους Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 1 του α.ν. 559 της 24ης/27ης Μαρτίου 1937.
'Αρθρο 35 : Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενου ποσού στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού λόγω τέλεσης γάμου.

'Αρθρο 84 : Ειδικός Λογαριασμός του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) - Τροποποίηση άρθρων 1, 3, 4 και 6 ν. 826/1978.

'Αρθρο 85 : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

'Αρθρο 96 : Μεταβατικές διατάξεις τις παρ. 3, 5 και 7.Πατήστε εδώ να διαβάσετε το ΦΕΚ