Περικοπές συντάξεων, ένεκα αγροτικού εισοδήματος. Δέσμευση του κ. υφυπουργού ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ στη Βουλή

Περικοπές συντάξεων, ένεκα αγροτικού εισοδήματος. Δέσμευση του κ. υφυπουργού ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ στη Βουλή
Τελευταία ενημέρωση 24/09/2022

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αγίου  Αρτεμίου 1- Ν Αλικαρνασσός                                       Ηράκλειο 23 Σεπτεμβρίου 2022
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ.Κ.  71601                                      
ΤΗΛ/ΦΑΧ  : 2810280570                                               
Mail :  sapostratonh@hotmail.gr     
ΠΡΩΤ : 184/2022
 
 
ΘΕΜΑ : Περικοπές συντάξεων, ένεκα αγροτικού εισοδήματος Τέλος στην Οδύσσεια
Δέσμευση του Υφυπουργού Πάνου ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ στη Βουλή.
 
Στην Ολομέλεια της Βουλής, συζητήθηκε στις 17 Σεπτέμβρη,  επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου κ. Β. Κεγκέρογλου, προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , σχετικά με την παρατηρούμενη και λανθασμένη εκ μέρους του ΕΦΚΑ περικοπή των συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων κατά 30%-60% που  έχουν ένα ελάχιστο εισόδημα από αγροτική απασχόληση ως αγρότες ειδικού καθεστώτος ή δηλώνουν αγροτικό εισόδημα στην  φορολογική τους δήλωση.
Ο Υφυπουργός  Π. Τσακλόγλου, παραδέχτηκε το πρόβλημα, περιορίζοντας ωστόσο την έκτασή του μόνο σε 130 λανθασμένες συνταξιοδοτικές αποφάσεις, για τις οποίες, όπως δήλωσε, ήδη έχουν δοθεί οδηγίες να διορθωθούν οίκοθεν και να επιστραφούν στους δικαιούχους τα αναδρομικά από τις λανθασμένες περικοπές. Κατέληξε ότι έχει διορθωθεί το λογισμικό και οι συντάξεις που εκδίδονται από 1/8/2022 δεν θα παρουσιάζουν ανάλογες αστοχίες.
Ιστορικό
ο Σύνδεσμοςδιαβίβασε σχετικό έγγραο που έχει ως εξής :
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αγίου  Αρτεμίου 1- Ν Αλικαρνασσός                                       Ηράκλειο 09 Σεπτεμβρίου 2022
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ.Κ.  71601 Τους Βουλευτές Ηρακλείου          
ΤΗΛ/ΦΑΧ  : 2810280570                                               
Mail :  sapostratonh@hotmail.gr     
ΠΡΩΤ : 184/2022
ΘΕΜΑ : Μείωση παλαιών  συντάξεων  και έκδοση νέων συνταξιοδοτικών πράξεων  με μείωση, ένεκα αγροτικού εισοδήματος . 
Κύριε Βουλευτή
Ένας μεγάλος αριθμός συνταξιούχων και εργαζομένων διατηρούν μικρές αγροτικές δραστηριότητες, οι οποίες επιφέρουν εισόδημα μέχρι (10.000) Ευρώ,   από  πώληση  προϊόντων και επιδότηση. Τα εισοδήματα αυτά , στα πλαίσια του υπάρχοντος νομικού πλαισίου ,δεν επιφέρουν περικοπή στη σύνταξή τους, ούτε υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ασφαλιστικό φορέα (πρώην ΟΓΑ).
Όμως τους τελευταίους Μήνες, οι συνταξιούχοι  του ΕΦΚΑ, παραλαμβάνουν πράξεις επανυπολογισμού της σύνταξής τους, όπως η συνημμένη ,με περικοπή 60% ένεκα   αγροτικού εισοδήματος.
Επίσης νέοι  συνταξιούχοι παραλαμβάνουν συνταξιοδοτικές πράξεις ,με μείωση στην σύνταξή τους 30% , όπως το συνημμένο σημείωμα αποδοχών ,ένεκα   αγροτικού εισοδήματος.
Ένεκα  των γεγονότων αυτών ,υπάρχει αναβρασμός και ανασφάλεια , τόσο στους ήδη συνταξιούχους ,όσο και σε όσους περιμένουν να εκδοθούν οι πράξεις συνταξιοδότησής τους.
Παρά την σαφήνεια του Νόμου, ο ΕΦΚΑ  προβαίνει στον επανυπολογιμό χορηγουμένων συντάξεων  και στον υπολογισμό νέων με περικοπές . Ειδικότερα :
Στο ΦΕΚ 43 τ.Α΄/28.02.2020, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4670/2020 "Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις".
Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α΄104/30-05-2020), αντικαθίσταται το άρθρο 20 του Ν.4387/2016 .
Σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4690/20:
<<Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν μειώνεται το ποσόν της σύνταξης:
η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ>>.
Επίσης απαλλάσσονται  από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οι συνταξιούχοι ,που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από την δραστηριότητα αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Η ως άνω απαλλαγή ισχύει από 01.06.2020.
Οι οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, διατυπώνονται αναλυτικά στις  εγκυκλίους:
Α.   Φ.80000/οικ.14032/571/3.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΔΞ446ΜΤΛΚ-ΓΒΞ)
Β.   Φ.80000/οικ.15094/581/13.4.2020 (έγγραφο με συμπληρωματικές οδηγίες)
Γ.   Φ.80000/οικ.23869/998/18.6.2020 (ΑΔΑ: 6Ξ8Β46ΜΤΛΚ-Κ78)
Επιπρόσθετα ,με την υπαρ.34/Σ78/18/164151/22.7.2020 (ΑΔΑ: 634Γ465ΧΠΙ-ΒΘ0) εγκύκλιό του, ο e-ΕΦΚΑ διευκρινίζει τα ακόλουθα θέματα:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 28.2.2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του Ν.4670/2020, δηλαδή από 28.2.2020, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή την δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.Συγκεκριμένα, αφορά:
α. Ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν από 28.2.2020 και μετά και ανέλαβαν εργασία ή δραστηριότητα είτε πριν είτε μετά την συνταξιοδότησή τους….
Κύριε Βουλευτή, παρακαλούμε όπως παρέμβετε, για την επίλυση του προβλήματος. 
 
Ένας μεγάλος αριθμός συνταξιούχων και εργαζομένων διατηρούν μικρές αγροτικές δραστηριότητες, οι οποίες επιφέρουν εισόδημα μέχρι (10.000) Ευρώ,   από  πώληση  προϊόντων και επιδότηση. Τα εισοδήματα αυτά , στα πλαίσια του υπάρχοντος νομικού πλαισίου ,δεν επιφέρουν περικοπή στη σύνταξή τους, ούτε υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ασφαλιστικό φορέα (πρώην ΟΓΑ).
Όμως από τον Απρίλη,  συνταξιούχοι  του ΕΦΚΑ, παραλαμβάνουν πράξεις επανυπολογισμού της σύνταξής τους, όπως η συνημμένη ,με περικοπή 60% ένεκα   αγροτικού εισοδήματος.
Επίσης νέοι  συνταξιούχοι παραλαμβάνουν συνταξιοδοτικές πράξεις ,με μείωση στην σύνταξή τους 30% , όπως το συνημμένο σημείωμα αποδοχών ,ένεκα   αγροτικού εισοδήματος.
Ένεκα  των γεγονότων αυτών ,υπήρξε αναβρασμός και ανασφάλεια , τόσο στους ήδη συνταξιούχους ,όσο και σε όσους περιμένουν να εκδοθούν οι πράξεις συνταξιοδότησής τους.
Αντιπροσωπεία του ΔΣ του Σωματείου μας, σε συνεργασία με την ΠΟΑΣΑ, επέδωσε υπόμνημα στους Βουλευτές Ηρακλείου και από τον Βουλευτή Ηρακλείου  ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Βασίλη ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ, κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή.
Παρά την σαφήνεια του Νόμου, ο ΕΦΚΑ  προβαίνει στον επανυπολογιμό χορηγουμένων συντάξεων  και στον υπολογισμό νέων με περικοπές . Ειδικότερα :
Στο ΦΕΚ 43 τ.Α΄/28.02.2020, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4670/2020 "Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις".
Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α΄104/30-05-2020), αντικαθίσταται το άρθρο 20 του Ν.4387/2016 .
Σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4690/20:
<<Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν μειώνεται το ποσόν της σύνταξης:
η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ>>.
Επίσης απαλλάσσονται  από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οι συνταξιούχοι ,που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από την δραστηριότητα αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Η ως άνω απαλλαγή ισχύει από 01.06.2020.
Οι οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, διατυπώνονται αναλυτικά στις  εγκυκλίους:
Α.   Φ.80000/οικ.14032/571/3.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΔΞ446ΜΤΛΚ-ΓΒΞ)
Β.   Φ.80000/οικ.15094/581/13.4.2020 (έγγραφο με συμπληρωματικές οδηγίες)
Γ.   Φ.80000/οικ.23869/998/18.6.2020 (ΑΔΑ: 6Ξ8Β46ΜΤΛΚ-Κ78)
Επιπρόσθετα ,με την υπαρ.34/Σ78/18/164151/22.7.2020 (ΑΔΑ: 634Γ465ΧΠΙ-ΒΘ0) εγκύκλιό του, ο e-ΕΦΚΑ διευκρινίζει τα ακόλουθα θέματα:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 28.2.2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του Ν.4670/2020, δηλαδή από 28.2.2020, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή την δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, αφορά:
α. Ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν από 28.2.2020 και μετά και ανέλαβαν εργασία ή δραστηριότητα είτε πριν είτε μετά την συνταξιοδότησή τους….κ.λ.π.
Καλούμε τον ΕΦΚΑ, άμεσα να εκδώσει οίκοθεν νέες συνταξιοδοτικές πράξεις αποκαθιστώντας τις αδικίες.
Πρόκειται για άλλη μια μεγάλη μάχη, που έδωσε και κέρδισε η ΠΟΑΣΑ και το Σωματείο μας… 
 
Ο                                Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΓΓ
 
Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ              Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ