ΦΕΚ- Β 1821 της 29-4-2021 Παράταση για το ΝΙΜΤΣ της διάθεσης κλινών λόγω του COVID -19

ΦΕΚ- Β 1821  της 29-4-2021 Παράταση για το ΝΙΜΤΣ της διάθεσης κλινών λόγω του COVID -19
Τελευταία ενημέρωση 04/05/2021

 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚΒ -1821 της 29-4-2021 Η κοινή υπουργική απόφαση Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13068/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής ʼμυνας και Υγείας «Παραχώρηση των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 802), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 18156/23.03.2021 όμοια κοινή απόφαση (Β’ 1140) για έναν ακόμα μήνα και συγκεκριμένα μέχρι 31-05-2021.
Πατήστε εδώ να διαβάσετε το ΦΕΚ .