ΦΕΚΒ 625 13-3-2014 Ρύθμιση θεμάτων πρόσθετης ασφάλισης και παροχών του ΤΕΑΠΑΣΑ

ΦΕΚΒ 625 13-3-2014 Ρύθμιση θεμάτων πρόσθετης ασφάλισης και παροχών του ΤΕΑΠΑΣΑ
Τελευταία ενημέρωση 07/11/2021

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.: 8000/20/89−α’ΦΕΚ Β 625 13-3-2014  Ρύθμιση θεμάτων πρόσθετης ασφάλισης και παροχών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) ως προς τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και τον προσδιορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων μετόχων αυτών και λοιπές συναφείς διατάξεις.

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ