Συνάντηση μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. με τον Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ. την 1-10-2019

Συνάντηση μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. με τον Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ. την 1-10-2019
Τελευταία ενημέρωση 11/10/2019

Την 01-10-2019 πραγματοποιήθηκε   συνάντηση της  Ομοσπονδίας μας  με το Πρόεδρο του ΜΤΣ Ταξίαρχο ε. α. κ. Χρήστο ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ, κατά τη διάρκεια της  οποίας έγινε αναφορά σε  μια σειρά ζητημάτων, για την παρούσα και μελλοντική  πορεία του Ταμείου, σε σχέση πάντα με τους μετόχους και μερισματούχους του Ταμείου,  αφού  είναι γνωστό ότι στο παρελθόν ελήφθησαν ασύμφορες για το Ταμείο αποφάσεις, οι επιπτώσεις των οποίων στην περίοδο της κρίσης είχαν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις, ειδικά στους μερισματούχους.
Ειδικότερα:
1. Η δικαστική  απόφαση, που αφορά  το κτηριακό συγκρότημα  (υπ'αριθ.2376/17 απόφαση του μον-λούς Εφετείου Αθηνών και  η υπ’αρ. 1465/2018 (Δ’ Τμήμα) του Α.Π.), δημιουργεί μια σειρά από δυσμενή δεδομένα για τη μελλοντική πορεία του Ταμείου. Ο πρόεδρος  ενημέρωσε την αντιπροσωπεία μας ότι το  ΜΤΣ έχει ξεκινήσει  όλες τις διαδικασίες για την κατάθεση ΑΓΩΓΗΣ  αναπροσαρμογής του μισθώματος, που ως γνωστόν έχει προσδιοριστεί στα 7.618. 019,07 ευρώ ετησίως και παράλληλα προέβη σε ρύθμιση με την ΡΙCAR, εξόφλησης  σε 36 δόσεις του ποσού ύψους 17.549.742,01 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στα αχρεωστήτως καταβληθέντα μισθώματα, από 1/1/2014, μέχρι της δημοσίευσης της ως άνω απόφασης.
 
2. Η εναρμόνιση της νομοθεσίας του ΜΤΣ με τις διατάξεις του Ν.4472/2017.
 
Τονίσαμε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο την πάγια θέση της Π.Ο.Α.Σ.Α., ότι η υποχρεωτική  εναρμόνιση της νομοθεσίας του ΜΤΣ με τις διατάξεις του Ν.4472/2017 (νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σ.Α., με το οποίο δημιουργούνται κλιμάκια), για τον προσδιορισμό των μεριδίων, που θα αντιστοιχούν σε κάθε κλιμάκιο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχει αναδρομικότητα, αναφορικά με τους μερισματοδοτικούς βαθμούς του Αρχιλοχία και του Ταξιάρχου, ή οποιαδήποτε επιβάρυνση, όπως επιχειρήθηκε με τροπολογία που εισήχθη για ψήφιση δύο φορές μέχρι τώρα  και απεσύρθη. 
3. Η περιέλευση  νέων πόρων στο Μ.Τ.Σ.
Η άμεσα αναμενόμενη θεαματική αύξηση των δικαιούχων Βοηθήματος Οικογενειακής-Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.), αλλά και η αποχώρηση ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού στελεχών (ΕΠΟΠ κλπ) τα προσεχή έτη, λόγω ωρίμανσης των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων, δημιουργεί ασφυκτικές δημοσιονομικές συνθήκες, για αυτό κοινή είναι  η θέση για την  ανάγκη θεσμοθέτησης νέων πόρων για το Ταμείο, αλλά και η υλοποίηση μέτρων, που έχουν ήδη νομοθετηθεί, όπως είναι η άμεση εφαρμογή του  άρθρου 45 Ν.4256/14, βάσει του οποίου περιέρχεται ως πόρος ποσοστό 5% επί των προστίμων που καταβάλλονται για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα οποία βεβαιώνονται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από έκδοση Κ.Υ.Α.. 
Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ, δεδομένου ότι  μετά και  την ψήφιση του άρθρ.  35 του Ν.4494/17, με το οποίο  τροποποιήθηκε  το άρθρ. 47 του Ν.4387/16, δεν υπάρχει λόγος για τη μη εφαρμογή  του μέτρου. Τονίσαμε ότι η αθέτηση  συμμόρφωσης προς το νόμο με τη μη έκδοση της ΚΥΑ, ενώ υπάρχει δέσμια υποχρέωση της Διοίκησης,  εκτός από   αδιαφορία  για τις συνέπειες εις βάρος χιλιάδων ασφαλισμένων και των οικογενειών τους, θεμελιώνει αξίωση για το Ταμείο  για τη διεκδίκηση αυτών των πόρων.  
4. Η αναλογικότερη εκπροσώπηση της ΕΛ.ΑΣ. στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ.
Στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Ν.4472/2017, πρέπει να συμπεριληφθεί ρύθμιση, που επανειλημμένα έχει τεθεί στο Δ.Σ του ΜΤΣ από τον εκπρόσωπό μας σε αυτό (κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ) και ομόφωνα ελήφθη απόφαση ( τελευταία απόφαση Δ.Σ. στις 19-12-18), να συμμετέχει στο Δ. Σ. του Ταμείου, υποχρεωτικά ως μέλος, ένας (1) εν ενεργεία ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, μέτοχος του Ταμείου με ανάλογη τροποποίηση του ν.δ. 2554/1953. Από την Ομοσπονδία μας (Π.Ο.Α.Σ.Α.), προτάθηκε και τώρα (ήδη είχε τεθεί και από τον εκπρόσωπό μας στο Δ.Δ. του ΜΤΣ), όπως γίνει πρόβλεψη για τη  συμμετοχή στο Δ. Σ. του ΜΤΣ, ως μέλος,  ενός (1) εκπροσώπου από τις Συνδικαλιστικές ενώσεις των εν ενεργεία Αστυνομικών.  
5. Η δίκαιη κατανομή των κοινωνικών πόρων
Τονίσαμε την ανάγκη δίκαιης κατανομής των κοινωνικών πόρων, όχι ανάλογα με το φορέα προέλευσης, αλλά σύμφωνα με τον αριθμό των δικαιούχων των Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα άλλωστε με απόφαση, που ήδη έχει ληφθεί από το Δ.Σ.  του ΜΤΣ.
6. Η διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων του ΝΙ.Μ.Τ.Σ.
Στον Πρόεδρο του ΜΤΣ, θέσαμε το θέμα της διεύρυνσης της βάσης των δικαιούχων και  της ταυτοποίησης των  δικαιούχων ΝΙ.Μ.Τ.Σ. και των μελών της οικογενείας τους, λόγω της διπλής ιδιότητάς του και ως Προέδρου του ΝΙ.Μ.Τ.Σ.
 α.  Διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων. 
Ο Πρόεδρος μας ενημέρωσε  ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αναλογιστική μελέτη και άρα αναμένουμε το αποτέλεσμά της για να δρομολογηθούν ανάλογα οι περαιτέρω ενέργειες .
β.  Ταυτοποίηση των  δικαιούχων ΝΙ.Μ.Τ.Σ. και των μελών της οικογενείας τους.
Αναφορικά με το θέμα αυτό και την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην υλοποίησή του, η αντιπροσωπεία μας ζήτησε από τον κ. Πρόεδρο να κάνει αποδεκτές τις προτάσεις του εκπροσώπου μας στο Δ.Σ. του ΝΙ.Μ.Τ.Σ.  Αντ/γου ε.α. κ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Δημ., σύμφωνα με τις οποίες:
 (1) Για τους δικαιούχους  ΝΙ.Μ.Τ.Σ, (τα πρόσωπα δηλαδή που πληρώνουν εισφορά), η ταυτοποίησή τους να γίνει αυτόματα με την ανταλλαγή της σχετικής κατάστασης, μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής και σε συνεργασία των αρμοδίων υπαλλήλων πληροφορικής του Μ.Τ.Σ. και ΝΙ.Μ.Τ.Σ.
(2) Για τα μέλη οικογενείας των δικαιούχων, να επιτραπεί η ταχυδρομική υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών, είτε ατομικά από τους δικαιούχους, είτε ομαδικά, μέσω των κατά τόπους Συνδέσμων/Ενώσεων Αποστράτων που ανήκουν, στη Διεύθυνση Παροχών του Μ.Τ.Σ., που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της κάρτας δικαιούχου, όπως ειδικότερα περιγράφονται στο υπ’ αριθ. Πρωτ: 2755 από 27-06-2019 έγγραφό μας, ή  εναλλακτικά, να μας υποδείξουν άλλο προσφορότερο τρόπο.
 
 
H  συνάντηση έγινε σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και συναντίληψης ότι όλοι μαζί, Ενώσεις και Ταμείο, με πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας, πρέπει να αναζητήσουμε τις λύσεις για το Ταμείο, χωρίς διαχωρισμούς και διακρίσεις ως προς της προέλευση των μετόχων και μερισματούχων. Παρέστησαν  εκ μέρους της Π.Ο.Α.Σ.Α. οι: κ. Ευάγγελος ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,  κ. Γρηγόριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ και κ. Δημήτριος  ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ.