Το ΦΕΚ /Β 1425 απο 20-11-1976 Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού

Το ΦΕΚ /Β 1425 απο 20-11-1976 Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού
Τελευταία ενημέρωση 31/05/2022

 Σας παραθέτουμε προς συσχετισμό με το ΦΕΚ/Β 1761 ΑΠΟ 11-4-2022 το ΦΕΚ /Β 1425 απο 20-11-1976 πρωτοποριακό για την εποχή του  Δημιουργία  Βιβλιάριου Υγείας Παιδιού (Β.Υ.Π.),  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α2α/Οικ. 5648/20.11.1976 (Β’ 1425) απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. 
Πατήστε εδώ να διαβάσετετο ΦΕΚ