Υπόδειγμα 32

Υπόδειγμα 32
Τελευταία ενημέρωση 28/07/2014

                                                                                                                                                                                                  Υπόδειγμα 32.
 
ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ Α ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
{(ʼρθ. 5 Ν.4484/1964 (Α-253) και άρθ. 63 Π.Δ.774/1980(Α-189)}
Οδός Χρ. Βουρνάζου αριθ.4 & Αν. Τσόχα – Τ. Κ. 10168 -ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ,
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Οδός Κάνιγγος αριθ. 29- Τ.Κ. 10110 – Α Θ Η Ν Α

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η

{( ʼρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 4484/1964 (Α-253) και
υπ’ αριθ. 20661/0092/08-03-2005 (Β-387/24-03-2005) Απόφ. Υφυπ. Οικονομίας και Οικονομικών)}
Α.Μ.Σ: (……………………….) :……………………………………..
του………………... ………………………………Ελληνικής Αστυνομίας ε.α.
Κατοίκου …………………………..Οδός ………………………..αριθ.,,,. Τ.Κ:……..– Τηλ:……………….

Κ Α Τ Α     

1.-Του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών (Ν.Σ.Κ) που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, Οδός Ακαδημίας αριθμό 68.
2.-Της από 04-02-2013 Απόφασης της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και
3.-Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης Πράξης ή Παράλειψης της Διοίκησης (Γ.Λ.Κ), επί της οποίας ερείδεται αυτή, με τα αυτά αποτελέσματα.-                                  

Α΄ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Τυγχάνω απόστρατος ……………………της Ελληνικής Αστυνομίας και αποστρατεύτηκα-συνταξιοδοτήθηκα το έτος………., σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε συνταξιοδοτικές διατάξεις, όπως αυτές βελτιώθηκαν στη συνέχεια και κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο, με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007 (Α-210) ‘’Περί Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων’’. Η ως άνω de jure συνταξιοδοτική κατάσταση μου, από 01-01-2010 δραστικά μειώθηκε-μεταβλήθηκε-ανατράπηκε με έναν απίστευτο ορυμαγδό αντισυνταγματικών νομοθετικών διατάξεων, ήτοι: α) Του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010(Α-40) , β) Του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010 (Α-65) γ) Του άρθρου μόνου του Ν. 3847/2010(Α-67), δ) Του άρθρου 11 του Ν. 3865/2010 (Α-120), ε) Του άρθρου 2 παρ.14 εδάφ. α και β. του Ν.4002/2011 (Α-180), στ) Του άρθρου 1 παρ.10 εδάφ. α του Ν.4024/2011(Α-226), ζ) Του άρθρου 1 παρ.1 εδάφ. α, β και γ του Ν.4051/2012 (Α-40) και η) Του άρθρου 1 παρ. Β. υποπ. Β3 περίπ. α του Ν.4093/2012 (Α-222). Με την εφαρμογή όμως, των διατάξεων των περ. 31 και 32 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του Ν.4093/2012 (Α-222), προέκυψε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσας σύνταξης, όπως προκύπτει, από την 04-02-2013 ως άνω προσβαλλόμενη Απόφαση, της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Φ/Ο της οποίας σας επισυνάπτω και μου γνωρίζεται, ότι εισέπραξα ως αχρεωστήτως καταβληθέν, το ποσό των …………..€, το οποίο θα μου παρακρατηθεί σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις των …………€ εκάστη, αρχής γενομένης από τη σύνταξη του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, όπερ και εγένετο.

B΄ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ     

Την ως άνω από 04-02-2013 Απόφαση, της Διευθύντριας της Διεύθυνσης, Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής, Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν την αποδέχομαι και ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ κατά του κύρους και της ισχύος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4484/1964(Α-253) σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 63 του Π.Δ. 774/1980 (Α-189) και της υπ’ αριθ. 20661/0092/08-03-2005 ( Β-387/24-03-2005) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την παρούσα έγγραφη, νομότυπη, εμπρόθεσμη {ʼρθρο 68. παρ. 9 του Ν.4055/2012 (Α-51)}, παραδεκτή και αρμόδια υποβαλλόμενη στο Δικαστήριο Σας, ΄Ενστασή μου, για τους κατωτέρω νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους και ζητώ την ανάκληση-ακύρωση και εξαφάνιση αυτής, καθώς και κάθε άλλης συναφούς Πράξης ή Παράλειψης της Διοίκησης (Γ.Λ.Κ) επί της οποίας ερείδεται αυτή και ειδικότερα:
Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης της Διεύθυνσης, Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, πραγματοποίησε-παρακράτησε την πρώτη δόση των ………€ από έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την σύνταξη μου, μηνός Φεβρουαρίου 2013 για συνολικό χρηματικό ποσό ………..€, ως αχρεωστήτως καταβληθέν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αυτόβουλα, αόριστα, αναιτιολόγητα, παράνομα και καταχρηστικά και με δική της Ευθύνη και Υπαιτιότητα, κάνοντας κακή χρήση της διακριτικής της εξουσίας ή άλλως πως σε κάθε άλλη περίπτωση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε την Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία { (ʼρθρα 5, 17, 20 παρ.2, 22, 25 παρ.3, 28 παρ. 1 & 2 και 36 παρ.2 του Συντάγματος) και άρθρα 15, 17, και 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης – Συνθήκη Λισσαβόνας που κυρώθηκε με τον Ν. 3671/2008 (Α-129) }. Επειδή, κατά πάγια Νομολογία των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μας και σύμφωνα πάντοτε με την κρατούσα γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου, συμπορευόμενη αυτή και με την γενική αρχή του Δικαίου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η αναζήτηση χρηματικών ποσών τα οποία εισπράχθηκαν από τον δικαιούχο πολίτη μη νόμιμα, πλην όμως καλόπιστα και άνευ ουδεμιάς ευθύνης και υπαιτιότητα του ιδίου, αποκλείεται αφού η τυχόν είσπραξη τους συνεπάγεται απρόβλεπτες οικονομικές συνέπειες για τον ίδιο και την οικογένεια του, πράγμα που συμβαίνει στην περίπτωση μου, στη σημερινή οικονομική κρίση που ζούμε άπαντες
.- Επειδή, η εν λόγω παρακράτηση εκ των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών μου, υπαγορεύτηκε προφανώς από τις διατάξεις, των περ. 31 και 32 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του Ν.4093/2012 (Α-222), πάσχει από τυπική και ουσιαστική συνταγματικότητα, αφού προσβάλλει το λεγόμενο κοινωνικό κεκτημένο και ανατρέπει τις θεσμικές εγγυήσεις ,που σχετίζονται με το δικαίωμα στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την συνταξιοδότηση και παραβιάζει συγχρόνως την Νομολογία, τόσον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου , όσο και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης { Ν. 3671/2008 (Α-129) και άρθρα 15 παρ. 1 , 31 παρ. 1 και 17 του Χάρτη της Ευρώπης }.
Επειδή, η ψήφιση, όλων των προαναφερομένων Νόμων, των μέχρι σήμερα Μνημονίων, με τούς οποίους έγινε η μείωση των συντάξιμων αποδοχών μου, πραγματοποιήθηκε με απλή πλειοψηφία της Βουλής και όχι με τα 3/5 αυτής όπως επιτάσσει το άρθρο 28 παρ. 2 του Συντάγματος.
Επειδή, παραβιάστηκε το άρθρο 36 παρ. 2 του Συντάγματος με τις διατάξεις του άρθρου Πρώτου παρ. 4 του Ν. 3845/2010 (Α-65), αφού μη νόμιμα εκχωρήθηκε αρμοδιότητα του Νομοθετικού Σώματος στον Υπουργό Οικονομικών για να υπογράφει κάθε μνημόνιο, δανειακή σύμβαση και ότι κρίνει αυτός απαραίτητο για την εκτέλεση του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας.            
Επειδή, η μείωση των Μισθών και των Συντάξεων, είναι ωσαύτως αντισυνταγματική, αφού ο μισθός – σύνταξη αποτελούν αδιαμφισβήτητο μέρος του δικαιώματος ιδιοκτησίας ενός φυσικού προσώπου και η μείωση αυτή του δικαιώματος αποτελεί κατάφωρη παράβαση εκ μέρους του Κράτους-Πολιτείας, στο μισθωτό ή τον συνταξιούχο.- Επειδή, στην περίπτωση μου παραβιάστηκαν οι αρχές ασφαλείας του Δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών που αποβλέπουν στο μη αιφνιδιασμό των δικαιωμένων (Υπ. αριθ. 602/2003 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας.), αλλά και του δικαιώματος, της αρχής της προηγούμενης ακρόασης (ʼρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος).
- Επειδή, παραβιάστηκε το άρθρο 1 του από 20-03-1952, 1ου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της Σύμβασης της Ρώμης της 04-11-1950, “ Δια την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών ”, τα οποία –Πρωτόκολλο και Σύμβαση – κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του Ν.Δ. 53/1974 (Α-256) και έχουν υπέρτερη των κοινών Νόμων ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος.- Επειδή, η παρούσα ένστασή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.-

*.- ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

οι οποίοι είναι νόμιμοι, βάσιμοι και αληθινοί και όσους άλλους ήθελα προσθέσει τω καιρώ τω δέοντι με ξεχωριστό δικόγραφο και με την ρητή επιφύλαξη άσκησης παντός νομίμου δικαιώματός μου,

*.- Α Ι ΤΟ Υ Μ Α Ι      
1.-Να γίνει δεκτή η παρούσα Ένστασή μου, κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος αυτής, σε όλο το αιτητικό της.
2.-Να ανακληθεί-ακυρωθεί και εξαφανιστεί η ανωτέρω προσβαλλόμενη από 04-02-2013 Απόφαση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3.-Να παύσει άμεσα η ως άνω Διευθύντρια, την περαιτέρω παρακράτηση των ………€, από τις μηνιαίες συνταξιοδοτικές αποδοχές μου και να επανέλθουν αυτές στην de jure κατάσταση που βρισκόντουσαν την 31η Δεκεμβρίου 2012.-     
4.-Να επιστραφεί έντοκα με το ισχύον επιτόκιο υπερημερίας το παρακρατηθέν παράνομο χρηματικό ποσό για το από 01-02-2013 και μέχρι 31-7-2013 χρονικό διάστημα, ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των ………€, ως δήθεν αχρεωστήτως καταβληθέν, αλλά και αυτό που ήθελε προκύψει και παρακρατηθεί από το Γ.Λ.Κ, μέχρι της εκδίκασης της Ένστασης μου.-                                                                     


                                                                              Αθήνα ……………………….2013                                                                   
Διατελώ Μετά Τιμής
                                                               Ο      Ενιστάμενος                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                         
………………………………………………..
                                                                          
………………………Αστυνομίας ε.α.
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Δύο (2).
1.-Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου 20,00€ (Αρθ.83 παρ.1 του Ν.4055/2012 (Α-51) και
2.-Φ/ο υπ αριθ. από 04-02-2013 Απόφασης της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Κανονισμού και Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, της Γενικής Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.