Υπόδειγμα Αίτησης Θεραπείας προς το Γ.Λ.Κ.

Υπόδειγμα Αίτησης Θεραπείας προς το Γ.Λ.Κ.
Τελευταία ενημέρωση 28/07/2014

                                                                                      Υπόδειγμα 30.
 
 
                                                                         ΠΡΟΣ                                                                                                           
                               ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ                                                     
                                                  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ               
            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ                                                               
                            ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                           
                           Οδός Κάνιγγος αριθ.29 Τ.θ.1116 Τ.Κ.101 10-ΑΘΗΝΑ.
 
Α Ι Τ Η Σ Η   Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ
                                    
 
                                Α.Μ.Σ:(……………….):……………………………. 
                              του…………….. ……………………Ελληνικής Αστυνομίας ε.α.                                                   
                Κατοίκου …………………Οδός………………….. αριθ.….. Τ.Κ……….. Τηλ:………………
 
Θέμα:. Εσφαλμένος υπολογισμός της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και μείωσης συντάξιμων αποδοχών    μου κλπ.


  Σχετικά με το επιδηλούμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:     

1.-Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3865/2010 (Α-120) επεβλήθη 01-08-2010 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, σε ποσά μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.400,00€.     

2.-Η νέα αυτή εισφορά επεβλήθη αρχικά με βάση συγκεκριμένη κλίμακα συντάξεων και συντελεστές κλιμακούμενους από 3% έως 10%, οι οποίοι όμως από 01-08-2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.14 εδάφ. α και β Ν.4002/2011 (Α-180),αυξήθηκαν σε επίπεδα κυμαινόμενα από 6% ως 14%.
    
3.-Παρά τις αλλεπάλληλες μειώσεις που επεβλήθησαν, από την 01-11-2011 με το άρθρο 1 παρ.10 εδάφ .α του Ν.4024/2011(Α-226) κατά 20% σε συντάξεις άνω των 1.2000,00€ το μήνα και από την 01-01-2012 με το άρθρο 1 παρ.1 εδάφ. α, β και γ του Ν.4051/2012 (Α-40) κατά 12% σε συντάξεις άνω των 1.300,00€ το μήνα, η Υπηρεσία σας εξακολουθεί να υπολογίζει και να παρακρατεί, όλως αδικαιολογήτως την εν λόγω Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων κλπ., με βάση τα ποσά της σύνταξης μου, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί ΠΡΙΝ από τις παραπάνω μειώσεις, όπως προκύπτει και από τα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα αποδοχών μου, που μου αποστέλλονται και τα οποία διατηρείτε και σεις στον ηλεκτρονικό ατομικό μου φάκελο του αρχείου σας και των οποίων φρονώ, παρέλκει η υποβολή των.
Για τους ανωτέρω λόγους και με την ρητή επιφύλαξη άσκησης παντός νομίμου δικαιώματος μου
 
Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι     

1.-Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση θεραπείας, κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος αυτής και σε όλο το αιτητικό της.
2.-Εφεξής, η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων, δέον όπως πραγματοποιείται επί του ποσού της σύνταξης μου το οποίο προκύπτει τόσο μετά τις ανωτέρω δύο αλλεπάλληλες μειώσεις, όσο και αυτών οι οποίες επεβλήθησαν από 01-08-2012 {Αναδρομική προσαρμογή της σύνταξης μου στο Νέο Μισθολόγιο των εν ενεργεία Στρατιωτικών σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 31 εδάφ .α του Ν.4093/2012(Α-222)} και από 01-01-2013 (Πρόβλεψη Μνημονίου ΙΙΙ), επί πλέον δε καθίσταται φανερό, ότι μετά την επιβολή των μειώσεων αυτών, η σύνταξη μου έπεσε σε χαμηλότερα επίπεδα, στα οποία κατά λογική επαγωγή, αντιστοιχεί μικρότερος συντελεστής Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων και
3.-Μου επιστραφούν εντόκως, τα επί πλέον αχρεωστήτως παρακρατηθέντα από την υπηρεσία σας χρηματικά ποσά, από 01 Νοεμβρίου 2011 (λόγω μείωσης του συντελεστή της Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων κλπ.).
 
                                                                                     Αθήνα, ................................................       2013                                                                                                              
                                  Διατελώ μετά   τιμής                                                                                                                                          
                                                                                                        
 
                     Ο Α Ι Τ Ω Ν                                                                                                                                                
                                                      ..........................................................................                                                                                              
                                                                                   

                         ……………………. Αστυνομίας ε.α.