Το Μ.Τ.Σ.δεν δύναται να χορηγήσει έκτακτο επίδομα στους μερισματούχους

Το Μ.Τ.Σ.δεν δύναται να χορηγήσει έκτακτο επίδομα στους μερισματούχους
Τελευταία ενημέρωση 09/01/2020

 Εξέταση Δυνατότητας Χορήγησης Έκτακτου Επιδόματος στους Μερισματούχους ΜΤΣ το 2019

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ/ΜΤΣ
 
Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα, ανακοινώσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος - ενίσχυσης στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, σας γνωρίζουμε ότι το θέμα εξετάστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και αφού έλαβε υπόψη όλα τα νομικά – οικονομικά δεδομένα αποφάσισε :
 
α. Ότι δεν υφίσταται δυνατότητα χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος - ενίσχυσης στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού από πόρους του Ταμείου, λόγω :
 
1. Των υφιστάμενων υποχρεώσεων του Ταμείου για την καταβολή των κατά τη διάρκεια του έτους λειτουργικών εξόδων, των καταβληθέντων Βοηθημάτων Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), των καταβληθέντων μερισμάτων στους νεοεισερχόμενους μερισματούχους, των χορηγηθέντων Βοηθημάτων Θανάτου, των χρεωστικών τόκων, των αποσβέσεων, προβλέψεων και ποσοστών υπέρ Κεφαλαίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ΜΤΣ (άρθρο 3 του Α.Ν. 559/1937).
 
2. Των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών στην αναμόρφωση του εκτελούμενου Π/Υ με επιδείνωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος και παραβίαση των ανώτατων ορίων πιστώσεων του τρέχοντος ΜΠΔΣ.
3. Έλλειψης σαφούς πρόβλεψης στην ισχύουσα νομοθεσία του Ταμείου για τη χορήγηση έκτακτου οικονομικού επιδόματος στους μερισματούχους του Ταμείου, όπως προβλέπεται στην νομοθεσία των ΜΤΝ και ΜΤΑ (άρθρο 85 του ΠΔ 21/31 Οκτ 1932 και άρθρο 13 του Α.Ν. 1988/1939/30 Σεπ 1939, αντίστοιχα).
 
β. Την εκδήλωση ενεργειών για τη ρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου χορήγησης έκτακτου οικονομικού επιδόματος στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, εφόσον η οικονομική κατάσταση του Ταμείου το επιτρέπει.
 
Το θέμα δύναται να επανεξεταστεί με βάση τη διαμόρφωση των οικονομικών δεδομένων του 2019 και την απαιτούμενη τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου χορήγησης έκτακτου οικονομικού επιδόματος στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
 
                                            ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ/ΜΤΣ
                                           Χρ. Κουτσογιαννόπουλος
                                                      Ταξχος ε.α.